Ang Paligsahan ng Streak Challenge - Mga Patakaran

Pangkalahatan

Ang BETCRIS Streak Challenge ay nasa ilalim ng mga tuntuning nasa ibaba. Walang kinakailangang bilhin. Walang-bisa kung saan ipinagbabawal ng batas.

Libreng pumasok sa BETCRIS Streak Challenge. Siguraduhing nabasa at naintindihan mo ang mga sumusunod na tuntunin bago ang paglalaro, partikular na ang seksyon tungkol sa pag-angkin ng mga premyo. Awtomatikong binibigyan ng puntos ang BETCRIS Streak Challenge upang alisin ang human error at ang lahat ng mga tuntunin ay mahigpit na sinusunod at ipinapatupad sa lahat ng mga manlalaro.

Isa itong Paligsahan kung saan ang mga manlalaro ay ginagantimpalaan sa paggawa ng mga sunud-sunod na tamang pagpili ng mga nanalo ng tiyak na kaganapan sa sports. Igagawad ang mga premyo sa 21 sunud-sunod na tamang pagpili, 17 sunud-sunod na tamang pagpili, 13 sunud-sunod na tamang pagpili, 9 na sunud-sunod na tamang pagpili, at 5 sunud-sunod na pagpili.

Mga Premyo

  • Grand Prize (ginagawad sa bawat rehistradong manlalaro upang makagawa ng 21 magkakasunod na tamang mga seleksyon– ay $25,000 na salapi. betcris.com taglay ang karapatan na baguhin ang grand prize para sa mga tiyak na mga kaganapan sa anumang oras. Ang grand prize sa mga kaganapang ito ay magiging katumbas ng o mas mataas ang halaga kaysa sa $25,000.

  • Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 17 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $2,500 na libreng laro, kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.

  • Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 13 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $500 na libreng laro, kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.

  • Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 9 na sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $100 na libreng laro , kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.

  • Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 5 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $25 na libreng laro , kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.

  • Ang naka-rehistrong manlalarong nakaipon ng pinakamaraming panalo bawat buwan ay tatanggap ng $1000 na libreng laro. Kung nagtabla sa panalo ang maraming manlalaro sa pagwawakas ng buwan, ang susunod na breaker sa tabla ang tutukoy sa mananalo: (1) Porsyento ng naipanalo para sa buwan (2) Miyembrong pinakamaagang nagsumite ng kanyang unang pagpili sa buwan na iyon (tinatak na oras).

MAHALAGA: ang betcris.com na Streak Challenge ay libre para sumali, gayunpaman ang mga manlalaro ay dapat naaktibo ang betcris.com account ng betting upang mangolekta ng buong halaga ng premyo. Ang isang AKTIBONG account sa pagtaya ay nangangahulugan ng pagtaya ng $300 man lang na hindi hihigit sa 30 araw bago ang simula ng winning streak. Kung hindi man, ang mga mananalong manlalaro ay tatanggap ng 10% ng nakalistang halaga ng premyo.

Ang mga kalahok na manlalarong HINDI miyembro ng Rewards Loyalty Program ay HINDI karapat-dapat na manalo ng anumang premyo.

Ang lahat ng mga buwis ay responsibilidad ng nanalo. Ang lahat ng mga halaga ng premyo ay nasa US dollars, at ang mga premyong salapi ay igagawad sa US dollars.

Mga kondisyon ng paglahok

Walang paglilipat, pagtatalaga o pagpapalit ng premyo bukod sa Sponsor na may karapatang palitan ang premyo ng katumbas o mas mataas na halagang item kapag hindi available ang naka-anunsyo na premyo. Ang lahat ng batas at regulasyong pederal, estado, lokal at probinsyal ay umiiral. Ang mga manlalaro ay sumasang-ayong sumailalim sa mga termino ng Opisyal na Regulasyong ito at sa desisyon ng Sponsor na pinal at sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Paligsahang ito. Ang lahat ng mga nanalo ng premyong may halagang $100 o higit pa ay maaaring hikayating pumirma at magbalik ng Declaration of Eligibility, isang Paghayag ng Pananagutan at kung saan pinahihintulutan nang legal ang Pampublikong Paghayag sa loob ng 7 araw kasunod ang petsa ng unang sinubukang abiso. Ang kabiguang sumunod sa huling araw na ito ay hahantong sa diskwalipikasyon ng premyo at seleksyon ng alternatibong nanalo. Ang pagtanggap sa premyo ay binubuo ng permiso para sa Sponsor at sa mga ahensya nito na gamitin ang pangalan at/o pagpayag ng nanalo sa pag-aanunsyo at layuning pampromosyon nang walang dagdag na bayad maliban kung ipinagbabawal ng batas. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa premyo, sumasang-ayon ang nanalo na ang Sponsor, pati na ang kanyang mga direktor, opisyal at empleyado ay walang pananagutan sa anumang pinsala o pagkasirang dulot ng o pag-aangking dulot ng paglahok sa Paligsahan. Hindi responsable ang Sponsor sa anumang pagkakamali sa limbag o iba pang mali sa lathala ng alok, administrayon ng Paligsahan o sa pag-anunsyo ng premyo.

Internet

Hindi responsable ang Sponsor sa maling elektronikong transmisyon na nagresulta sa pagkawala, pagkaantala, pagkabura, depekto, pagpapaliban ng mga operasyon o transmisyon, pagnanakaw o pagkawasak o di-awtorisadong pag-access sa o alterasyon ng mga materyal sa admisyon, o pagkasirang teknikal, pang-network, kagamitang pantelepono, elektroniko, computer, hardware o software, o limitasyon ng anumang uri, o di-eksaktong transmisyon ng o pagkabigong tumanggap ng impormasyon ng Sponsor o taga-handog sa kaso ng problemang teknikal o pagkakabuhul-buhol ng trapiko sa internet o sa anumang Web site o kombinasyon nito. Kung sa anumang dahilan ang bahagi ng programa ng Internet ay hindi kayang tumakbo gaya ng nakaplano, kabilang ang impeksyon ng computer virus, bug, pakikialam, di-awtorisadong pakikialam, panlilinlang, kabiguang teknikal, o anumang iba pang dahilan na sumisira o nakakaapekto sa administrasyon, seguridad, pagkamatuwid, integridad, o wastong kilos ng Paligsahang ito, may karapatan ang Sponsor sa sarili nitong diskresyon na kanselahin, wakasan, baguhin o suspendihin ang Paligsahan. May karapatan ang Sponsor na tanggalan ng kwalipikasyon ang sinumang indibidwal na nakikialam sa proseso ng laro. Pag-iingat: Ang anumang pagtatangka ng manlalarong sirain nang pasadya ang anumang Web site o balewalain ang lehitimong operasyon ng laro ay isang paglabag sa batas pang-sibil at kriminal at kung gawin man ang naturang pagtatangka, may karapatan ang Sponsor na hingan ng parusa ang sinumang manlalaro sa pinakamalawak na saklaw ng batas.

Ang larong BETCRIS Streak Challenge ay isang nagpapatuloy na kumpetisyon. Maaari kang pumasok anumang oras. Kapag natapos na ang iyong winning streak, maaari kang pumili agad ng isa pa at subukang magsimula muli ng bagong streak.

Ang lahat ng mga nanalo ng premyo ay kailangang may tunay na internet e-mail address. Upang maging karapat-dapat na makatanggap ng mga premyo sa postal.

Bumalik sa Itaas