Patakaran sa Pagkapribado

1. PANGKALAHATAN

1.1 Ang TV Global Enterprises Limited (tinatawag dito na ‘Kami’ at/o ang ‘Kompanya’) ay nakatuon sa pagsunod sa mga regulasyon ng General European Data Protection, kabilang, ngunit hindi limitado sa, pambansang batas na may kaugnayan sa proteksyon ng data, para sa mga layunin ng Patakarang ito.

1.2 Itong Patakaran sa Pagkapribado at Cookies, tinatawag dito na ang ‘Patakaran’, ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung paano at bakit namin kakalapin ang iyong personal na impormasyon.

1.3 Tinutukoy ang personal na data/impormasyon bilang anumang impormasyon na may kaugnayan sa isang kilala o makikilalang natural na tao na kabilang ang data tulad ng pangalan, apelyido, petsa ng kapanganakan, tirahan, IP address, isang email address o numero ng telepono, dokumentong ID, mga dokumento sa pananalapi gaya ng singil sa utility o mga pahayag ng bangko at iba pa, tinutukoy rito bilang ‘Personal na Data’ o ‘Iyong Impormasyon’. Kabilang sa mga aktibidad ng pagproseso ang pagkalap, paggamit, pagpapanatili at pagbubunyag ng naturang data.

1.4 Ipoproseso namin ang iyong personal na data (kabilang ang sinuman sa aming mga ahente at/o empleyado), at (kung saan angkop) alinmang iba pang kompanya sa aming Grupo ng kompanya at/o mga kasosyo at subcontractor, alinsunod sa Patakarang ito.

1.5 Kapag kinakalap, pinoproseso at pinapanatili namin ang iyong personal na impormasyon, kikilos kami o aming mga kaanib bilang tagakontrol ng data.

1.6 Sa pagpapatuloy ng paggamit ng aming mga serbisyo matapos ilathala itong Patakaran sa Pagkapribado, sumasang-ayon Ka sa mga tuntunin ng Patakaran sa Pagkapribado na ito at sa paggamit ng iyong personal na impormasyon alinsunod sa mga tuntuning ito. Gagamitin ang Patakarang ito sa website na ito, mobile, tablet at anumang iba pa naming mga platform.

1.7 Inirereserba namin ang karapatan na baguhin ang Patakarang ito kabilang ang pagbago ng mga layunin para sa kung saan nito pinoproseso ang iyong personal na impormasyon. Ilalathala ang anumang pagbabago sa aming website. Samakatuwid, inirerekomenda namin na madalas mong tingnan ang Patakaran sa Pagkapribado para sa mga update. Bukod dito, sa pagpapatuloy sa paggamit ng Website, sumasang-ayon Ka na masaklaw ng Patakarang ito maging ang mga pinakabagong pagbabago rito. Kung hindi ka sumasang-ayon na masaklaw ng mga pagbabago ng Patakarang ito, wala kang karapatan na gamitin o i-access ang aming Mga Serbisyo.

1.8 Pagprotekta sa Pagkapribado ng mga Bata, hindi nagbebenta ang Betcris sa mga bata na wala pang edad na 18. Kailangan palaging humingi ng permiso ang mga bata mula sa kanilang mga magulang bago magpadala ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang sarili (tulad ng kanilang pangalan, email address at numero ng telepono) sa Internet, sa amin o kanino man. Kung wala ka pang 18 taong gulang, huwag bisitahin ang Betcris.com.

2. ANG PAGKALAP, PAGPROSESO AT PAGGAMIT NG DATA

Maaari naming kalapin at iproseso ang sumusunod na data tungkol sa iyo:

2.1 Pagrerehistro/Pag-login

Sa pagrerehistro bilang may-ari ng account at user ng aming mga serbisyo (o sa pagtapos ng form ng pagrerehistro), gagamitin Namin ang impormasyong ibinigay para sa pagkilala ng user at para sa pangangasiwa ng account.; Maaaring kasama sa impormasyong ito, ngunit hindi limitado sa sumusunod na impormasyon: ang iyong pangalan, apelyido, petsa ng kapanganakan, email address, tirahan, telepono, mga detalye, trabaho, negosyo, propesyon, o kalakal, IP-address, device, mga singil sa utility, mga pahayag sa bangko, at anumang iba pang iniuutos na detalye na maaaring hilingin mula sa iyo para sa layunin ng pagrerehistro at/o patuloy na paggamit ng serbisyo. Pinoproseso ang naturang data upang magawa ng Kompanya ang obligasyon nito sa kontrata sa mga user nito at gayundin alinsunod sa mga lehitimong interes ng Kompanya.

2.2 Live Chat/Suporta/Form ng Contact

Sinusubaybayan namin at/o inire-record ang iyong mga pakikipag-usap sa amin at pinananatili ang mga recording sa haba ng panahon na maaaring kailangan upang pangasiwaan ang iyong mga tanong, o ayon sa maaaring kailanganin ng batas at/o sa pinakamahusay na interes ng Kompanya.

2.3 Pagproseso ng Bayad

Kakalapin ang anumang ibinigay na account, credit card o ibang impormasyon tungkol sa mga transaksyon ng pagbabayad at maaaring ipadala sa provider ng serbisyo sa pagbabayad, upang maisakatuparan ang pagbabayad na hiniling ng user. Maaaring ilapat ang karagdagang tuntunin at kondisyon ng mga provider ng pagbabayad, na dapat magamit sa proseso ng transaksyon.

2.4 Mga Dokumento ng Pagkakakilanlan

Kinakalap at iniimbak namin ang mga naka-upload na dokumento, upang matukoy ang mga customer, upang iproseso ang iyong mga kahilingan at/o upang sumunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ginagamit din ang mga dokumentong ito para sa layunin ng pag-iwas at pagdetekta ng pandaraya, pag-iwas sa ilegal na pangungulimbat ng pera at pagpopondo sa terorista at pagsiguro sa responsableng pagsusugal.

2.5 Mga Newsletter

Kung ibinigay mo ang mga detalye ng iyong contact sa Kompanya upang makatanggap ng materyal na pang-marketing, ipoproseso namin ang iyong data upang ipadala sa iyo ang anumang balita na maaaring interesado ka. Kung nais mong mag-unsubscribe mula sa pagtanggap ng naturang newsletter, hinihiling na baguhin mo ang setting sa mga personal na setting ng iyong account o gamitin ang function na pag-unsubscribe sa alinmang materyal na pang-marketing. Pinoproseso ng Kompanya ang naturang mga detalye ng contact ayon sa batas sa batayan ng iyong pahintulot.

2.6 Pag-uugali ng Manlalaro

Amin ding pinoproseso ang impormasyon para maiwasan ang pangungulimbat ng pera at/o pagpopondo ng terorismo, ang pag-iwas sa pandaraya, pagsiguro sa responsableng pagsusugal, pagpapahusay ng kalidad ng serbisyo at mga rekomendasyon ng customer, kung hinayaan kami ng pag-uugali ng Manlalaro na sumapit sa ganitong konklusyon. Pinoproseso namin ang naturang data sa batayan ng isang legal na obligasyon, lehitimong interes at pahintulot.

2.7 Kumpidensyal

Ituturing ang iyong personal na data bilang lubos na kumpidensyal. Pananatilihin lang namin ang iyong personal na impormasyon sa haba ng panahon na kailangan para sa talagang layunin ng pagkalap ng data o hangga't iniaatas sa amin ng batas.

2.8 Paggamit

Tulad ng nakabalangkas sa itaas, mangangalap at gagamit lang Kami ng personal na data kung umiiral ang isa sa mga sumusunod na layunin.

Binigyan mo kami ng pahintulot sa pagproseso ng iyong personal na data para sa isa o higit pang partikular na layunin:

 • i. Kailangan ang pagproseso para sa pagganap ng kasunduan sa pagitan ng Kompanya at ng iyong sarili o upang gumawa ng mga hakbang na iyong hiniling bago ang pagpasok sa isang kontrata.
 • ii. Kailangan ang pagproseso para sa pagsunod sa isang legal na obligasyon na kung saan ay saklaw Kami.
 • iii. Kailangan ang pagproseso upang pangalagaan ang iyong mahahalagang interes o ng isa pang natural na tao.
 • iv. Kailangan ang pagproseso para sa pagganap ng isang gawain na isinagawa sa interes ng publiko o sa pagsasagawa ng opisyal na kapangyarihan.
 • v. Kailangan ang pagproseso para sa mga layunin ng lehitimong interes na sinisikap Namin o ng isang ikatlong partido, maliban kung saan ang naturang interes ay maisantabi ng Iyong mga interes o pangunahing mga karapatan at kalayaan na nangangailangan ng proteksyon ng personal na data.

3. PAGBABAHAGI NG IYONG IMPORMASYON

3.1 Mga serbisyo ng ikatlong partido

Maaari naming ibahagi ang personal na data sa ibang mga provider na ikatlong partido, kapag humiling ka ng serbisyo, na iniaalok namin nang bahagya o ganap sa pamamagitan ng provider na ikatlong partido. Mayroong kaugnayang pangkontrata sa amin ang mga provider na ikatlong partido. Nag-iingat kami upang masiguro na itong mga provider na ikatlong partido ay may parehong mga pamantayan sa pagkapribado at inililipat lang namin ang data sa mga estado sa labas ng European Economic Area, sa kondisyon na ginagarantiya ng tatanggap ang isang pamantayan ng proteksyon ng data na maikukumpara sa umiiral sa Europa.

3.2 Pandaraya

i. Pagkakakilanlan

Inirereserba namin ang karapatan na magsagawa ng mga pagsusuring panseguridad sa anumang oras upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Maaaring kabilang sa mga pagsusuring panseguridad ang, ngunit hindi limitado sa, edad, data ng pagrehistro, mga transaksyong pinansyal, impormasyon ng kredito at/o iba pang anyo ng pagkumpirma ng iyong data mula sa mga database ng ikatlong partido. Upang mapadali ang naturang mga pagsusuring panseguridad, sumasang-ayon ka rin na magbigay sa amin ng anuman at lahat ng dagdag na impormasyon at mga dokumento na maaari naming hilingin. Ito ay kinakailangan lalo na upang kontrolin ang posibleng paglabag sa aming Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kondisyon at/o angkop na batas.

Sa pagsang-ayon sa aming Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kondisyon at aming Patakaran sa Pagkapribado, pinapahintulutan mo kami at ang aming mga empleyado, kinatawan at supplier na gamitin ang iyong personal na impormasyon. Maaari kaming kumuha ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa mga ikatlong partido para sa mga layunin ng aming pagsunod sa paglaban sa pangungulimbat ng pera, paglaban sa pandaraya at angkop na mga pagsusuri ng customer, tulad ng mga ahensya ng sanggunian sa kredito at mga ahensya ng pag-iwas sa pandaraya.

ii. Mga Awtoridad ng Regulasyon at Pagpapatupad

Sa pagpapatupad ng pagsunod ng Kompanya sa mga obligasyon nito sa batas, maaaring kailanganin naming ilipat ang iyong mga detalye ng pagrehistro, mga dokumento ng pagkakakilanlan, mga pampinansyal na transaksyon, mga transaksyon sa paglalaro, pangkalahatang impormasyon tungkol sa iyong account na hawak ng Kompanya sa mga awtoridad ng regulasyon at pagpapatupad sa loob ng European Union/EEA, at iba pang bansa kung saan kami nagpapatakbo. Kabilang din sa naturang pagbubunyag ang mga pagbubunyag sa Financial Intelligence Authorities alinsunod sa aming obligasyon sa batas sa mga tuntunin ng Directive 2015/849 ng European Parliament at ng Council, dahil maaaring susugan ito sa pana-panahon.

iii. Gaming at Mga Provider ng Data Platform

Upang maibigay ng Kompanya ang mga serbisyo nito, gumagamit ito ng Mga Provider ng Gaming Platform at Mga Provider ng Data Platform.

iv. Match fixing

Nakatuon kami sa integridad ng sports, kaya maaaring ibunyag ang iyong Personal na Data sa alinmang lupon ng regulasyon o sports na may kaugnayan sa pagbabantay ng integridad o pagpapatupad ng mga patakaran ng isang sport o game at/o pag-iwas at pagtuklas ng krimen at kung kanino ang Grupo ay may mga kasunduan nang pana-panahon sa pagbabahagi ng naturang data, at kung saan itinuturing ng Grupo na may mga makatuwirang dahilan na maghinala na maaari kang sangkot sa isang paglabag sa mga naturang patakaran o batas, may alam sa isang paglabag sa mga naturang patakaran o batas o kung hindi ay nagbibigay ng banta sa integridad ng kaugnay na sport o game. Maaaring gamitin ng mga lupon na iyon ang iyong Personal na Data upang siyasatin at aksiyunan ang anumang paglabag alinsunod sa kanilang mga pamamaraan. Magsisilbing batayan ang impormasyong natatanggap namin mula sa kanila para sa aming desisyon.

Ang Provider na ginagamit ng Kompanya sa bagay na ito ay ang sumusunod: 1. Sportradar AG, Feldliststrasse 2, 9000 St. Gallen, Switzerland.

v. Pangangalaga sa Customer

Upang makapagbigay ang Kompanya ng mga serbisyong suporta sa Iyo, gumagamit kami ng mga provider na ikatlong partido bilang tool para sa pangangalaga sa customer. Hinahayaan kami ng naturang tool na magkaroon ng live na chat na suporta para sa iyo.

vi. Marketing

Upang makapagbigay ang Kompanya ng impormasyong interesado ka, gumagamit kami ng mga provider na ikatlong partido upang tulungan kami sa pagbibigay ng aming mga gawi sa pagma-marketing. Ilalapat lamang ito kung naka-subscribe ka sa pagtanggap ng newsletter ng Kompanya, ayon sa clause 2.5 sa itaas.

4. PANLABAS NA NILALAMAN AT COOKIES

4.1 Panlabas na Nilalaman at JavaScript

Habang maaaring magtaglay ang aming mga serbisyo ng mga link sa mga website at application na pinatatakbo ng mga partidong maliban sa amin (halimbawa ang website ng MGA, responsableng paglalaro atbp.), hindi Kami (at/o alinmang ibang kompanya na nasa aming Grupo ng kompanya) responsable sa mga gawi sa pagkapribado o nilalaman ng alinmang naturang website o application.

Bilang karagdagan, gumagamit kami ng mga aktibong nilalaman ng JavaScript mula sa mga panlabas na provider sa aming mga website. Kapag ina-access mo ang aming site, maaaring matanggap nitong mga panlabas na provider ang personal na impormasyon na may kaugnayan sa iyong pagbisita sa aming mga website.

Sa pag-install ng JavaScript blocker tulad ng browser plugin na 'NoScript' (www.noscript.net) o sa pag-disable ng JavaScript sa iyong browser, maaari mong maiwasan ito. Mangyaring tandaan na kung gagawin mo ito, maaaring hindi mo magamit ang buong function ng mga website na binibisita mo. Tandaan din na hindi namin matatanggap ang anumang responsibilidad para sa panlabas na nilalaman.

4.2 Mga Plug-in

Para sa paggana ng aming mga website o serbisyo, maaari kaming gumamit ng mga plugin at aktibong nilalaman ng script (kabilang ang JavaScript) mula sa mga provider na ikatlong partido. Inirereserba namin ang karapatan na gumamit ng karagdagang plugin at aktibong nilalaman ng script sa anumang oras.

i. Pagsubaybay sa pamamagitan ng cookies

Gumagamit ang website na ito ng mga tool sa pagsubaybay, tulad ng Google Analytics, Hotjar, Google Optimize, Google Tag Manager, Facebook pixel, bukod sa iba pa. Gumagamit itong mga tool sa pagsubaybay ng iba't ibang pamamaraan, kabilang ang tinatawag na 'cookies', na mga text file na nakalagay sa iyong computer upang tulungan ang website na suriin kung paano ginagamit ng user ang site. Ipapadala at iimbak ang impormasyong nakuha ng mga tool sa pagsubaybay ang tungkol sa iyong paggamit ng website ng mga server ng nabanggit na mga kompanya, na maaaring pinatatakbo sa labas ng miyembrong estado ng European Union, maging sa labas ng mga estado na partido sa Kasunduan tungkol sa European Economic Area. Sa kaso ng pag-activate ng pagiging hindi nakikilala ng IP sa loob ng mga tool sa pagsubaybay para sa website na ito, gagawin nilang hindi nakikilala ang iyong IP address bago ang pagpapadala. Gumagamit ang website na ito ng isang tracking code para sa bawat tool, na kung saan ay idinagdag ang pagiging hindi nakikilala upang paganahin ang hindi nakikilalang koleksyon ng mga IP (tinatawag na IP masking). Gagamitin ng mga kompanyang ito ang impormasyong ito sa ngalan ng operator ng website para sa pagsusuri ng iyong paggamit sa website, pagtitipon ng mga report sa aktibidad sa website at para sa pagbibigay ng iba pang serbisyo na may kaugnayan sa aktibidad ng website at paggamit ng internet sa operator ng website. Hindi iuugnay ng mga tracking tool ang iyong IP address sa alinmang iba pang data na hawak ng mga ito. Maaari kang tumanggi na gumamit ng cookies sa pamamagitan ng pagpili sa angkop na mga setting sa iyong browser. Gayunpaman, mangyaring tandaan na kung gagawin mo ito, maaaring hindi mo magamit ang buong function ng website na ito. Maaari mong maiwasan ang pagkalap ng iyong data at paggamit ng data na may kaugnayan sa iyong paggamit ng website (kabilang ang iyong P address) sa pamamagitan ng pag-download at pag-install ng mga kaugnay na browser plug-in na makukuha sa pamamagitan ng internet.

ii. Social Media

Ang mga social plug-in ng mga social network ay nakasama sa Website. Makikilala mo ang mga plug-in sa pamamagitan ng mga palatandaan ng kompanya. Kung bibisitahin mo ang isa sa aming mga website at serbisyo na gumagamit ng naturang mga social plug-in (hal. 'like'- button ng Facebook), direktang kokonekta ang browser mo sa server ng social network. Tungkol sa impormasyon sa mga layunin at dami ng koleksyon ng data sa pamamagitan ng mga social network, maging ang iyong mga karapatan at alternatibong pag-a-adjust tungkol sa proteksyon ng iyong pagkapribado, mangyaring tingnan ang pahayag ng patakaran sa pagkapribado ng partikular na social network.

Mga Provider ng Social Media:

Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA o, gaya ng maaaring ilapat, ang subsidiary nito Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland)
https://www.facebook.com/policy.php

Twitter.com (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
http://twitter.com/privacy

Pinterest (Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA)
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

instagram.com (Instagram Inc, 181 South Park Street Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA)
https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn (LinkedIn Inc. 2029 Stierlin, Court Mountain View, CA 94043 USA)
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

vk.com (VK.com Ltd, 8-B Tverskaya Street, St. Petersburg, Saint Petersburg, Russia)
https://vk.com/privacy

iii. YouTube

Ang video platform na YouTube ay pinatatakbo ng YouTube LLC, na nakabase sa 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Ang YouTube ay pag-aari ng Google Inc., matatagpuan sa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Maaari kaming gumamit ng mga YouTube plugin para sa mga layunin ng pagpapakita ng mga video ng impormasyon, pagtuturo o pag-aanunsyo sa Website. Upang simulan ang video, kailangan mong i-click ang start button. Maaaring italaga ng YouTube ang impormasyong ito sa indibidwal na account ng user, kung naka-log in ka sa iyong account sa YouTube. Sa pag-log out mula sa iyong account sa YouTube at iba pang account ng YouTube LLC at Google Inc. at pagtanggal ng kanilang cookies maiiwasan mo ang pagtatalaga. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa layunin at saklaw ng koleksyon ng data at paggamit ng data ng Google maging ang mga karapatan at pagpipilian para sa mga pag-adjust na dinisenyo para sa proteksyon ng mga customer ng YouTube mangyaring sumangguni sa patakaran sa proteksyon ng data ng YouTube (http://www.youtube.com/t/privacy).

4.3 Cookies

Habang binibisita mo ang Website, maaaring awtomatikong i-download ng web browser mo ang kopya ng site na binibisita mo bilang karagdagan sa isang text file na tinatawag na 'Cookies'. Pagkatapos ay iimbak ang file na ito sa hard drive ng iyong personal na computer. Tumutulong sa amin ang Cookies na pahusayin ang aming mga Website. Maaaring tanggihan ang Cookies sa pamamagitan ng pagbago sa mga setting sa web browser. Kung magpasya ka na tanggihan ang Cookies, maaaring hindi mo ma-access ang ilang seksyon ng aming mga Website. Upang masiguro na ang aming mga tool sa pagpapadala ay gumagana nang maayos, maaari din kaming gumamit ng cookies at mga web beacon. Sa paggamit ng aming website/mga serbisyo, sumasang-ayon ka sa paggamit nitong cookies.

Nagbibigay sa amin ang ilang cookies ng hindi nakikilalang impormasyon tungkol sa kung ilang bisita ang uma-access sa aming mga Website, ang petsa at oras ng kanilang pagbisita, ang haba ng kanilang pananatili, at kung aling mga pahina ang kanilang tiningnan. Ginagamit din namin ang mga Cookies na ito upang matukoy kung aling mga web browser ang ginagamit ng aming mga bisita at ang address kung saan nila na-access ang aming mga site (halimbawa, kung kumonekta sila sa isang website sa pamamagitan ng pag-click sa isa sa aming mga banner ad). Maaari naming ibahagi ang impormasyong ito sa mga ikatlong partido upang pahusayin ang nilalaman at function ng aming mga Website, upang mas maintindihan nang mabuti ang aming mga customer at merkado, at upang mapahusay ang aming mga produkto at serbisyo.

Maaaring gawin ng ilang cookies na matipon namin ang istadistika tungkol sa aming mga bisita at ang kanilang paggamit ng aming mga site (hal. IP address, ang iyong operating system, website mula kung saan ay na-access ang file, pangalan ng file, petsa at oras ng pagkuha, dami ng data na naipadala, mga web-log atbp.).

4.3.1 Ginagamit namin itong mga uri ng cookies:

i. Session-based na cookie

Ang session-based na cookie ay isang cookie na nabubura kapag isinara ng user ang web browser. Nakaimbak ang session cookie sa pansamantalang memory at hindi napapanatili matapos isara ang browser. Hindi kumakalap ng impormasyon ang mga session cookies mula sa computer ng user. Tumutulong sa iyo ang session-based cookie na gumalaw sa aming website nang mas mabilis at, kung nakarehistro ka bilang customer, pinahihintulutan kami nitong ibigay sa iyo ang impormasyon na mas may kaugnayan sa iyo.

ii. Persistent cookie

Ang uri na persistent cookie ay isang cookie na nakaimbak sa hard drive ng user hanggang mag-expire ito (naka-set na may petsa ng expiration ang persistent cookies) o hanggang tanggalin ng user ang cookie. Ginagamit ang mga persistent cookies na kumalap ng nakikilalang impormasyon tungkol sa user, tulad ng pag-uugali sa web surfing, o mga gusto ng user para sa isang partikular na web site (hal. setting ng wika).

iii. Analytical cookie

Ginagamit ang mga Cookies sa kategoryang ito upang kumalap ng impormasyon tungkol sa site. Pinahihintulutan kami ng 'analytical' cookies na kilalanin at bilangin ang bilang ng mga bisita at makita kung paano gumalaw ang mga bisita sa site kapag ginagamit nila iyon. Kinakalap ng mga cookies na ito ang hindi kilalang data sa aktibidad ng mga user at habang dumating ito sa site.

Pinahihintulutan kami ng Cookies na:

 • Pahusayin ang paggamit ng website/mga serbisyo at gawing mas kawili-wili at may kaugnayan sa mga naisin ng mga user, gaya ng pag-aalok sa iyo ng mas may kaugnayan na mga alok na promosyon.
 • Kilalanin ka mula sa iba pang user ng aming mga site upang maibigay ang magandang karanasan ng user.
 • Tukuyin ang mga setting at kagustuhan mo tungkol sa naka-customize na nilalaman o function.
 • Ang iyong mga detalye ng pag-log in para sa kumpirmasyon bilang nakarehistrong user para sa aming website/mga serbisyo.
 • Kumalap ng pagsusuri ng istadistika tungkol sa paggamit ng aming website/mga serbisyo.

4.3.2 Cookies ng Ikatlong Partido

Ito ang mga cookies na naka-set sa iyong device ng mga serbisyo ng ikatlong partido. Pinangangasiwaan ang setting ng mga cookies na ito ng mga patakaran ng cookie ng mga kaukulang ikatlong partido. Ang sumusunod ay mga ikatlong partido na nag-iimbak ng cookies sa iyong terminal device:

Tracker Link sa Patakaran sa Pagkapribado Batas na Batayan
Netrefer https://netrefer.com/terms-of-service/ Lehitimong Interes: pagtukoy ng mga ikatlong partidong supplier sa marketing
Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/us.html Lehitimong Interes: paggana, pag-optimize at pagpapahusay ng mga serbisyo
Betradar https://www.betradar.com/about-us/privacy/ Lehitimong Interes: pagpapagana, pag-optimize at pagpapahusay ng mga serbisyo
Comm100 https://www.comm100.com/privacy/ Lehitimong Interes: pagbibigay ng mga serbisyong suporta sa customer
Whatsbroadcast https://www.whatsbroadcast.com/privacy-policy-wbc/ Lehitimong Interes: pagbibigay ng mga serbisyong suporta sa customer

4.3.3. Pangangasiwa ng Iyong Cookies

Awtomatikong tinatanggap ng karamihang browser ang cookies. Gayunpaman, maaaring i-configure ng isa ang browser sa isang paraan na walang cookies ang maiimbak sa computer nito o lumilitaw ang isang pahiwatig bago malikha ang isang bagong cookie. Pakitingnan ang partikular na payo ng operator para sa pag-deactivate ng cookies.

Maaaring humantong ang ganap na pag-disable ng cookies sa nabawasang function tungkol sa ilang feature ng website ng Kompanya.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa cookies, kabilang ang kung paano tingnan kung anong cookies ang nai-set sa iyong device at kung paano pangasiwaan at tanggalin ang mga ito, bisitahin ang www.allaboutcookies.org.

5. SEGURIDAD NG DATA

Gumagamit kami ng mga hakbang na panseguridad upang pangalagaan ang iyong impormasyon mula sa pag-access ng mga hindi awtorisadong tao at upang maiwasan ang labag sa batas na pagproseso, hindi sinasadyang pagkawala, pagkawasak at pinsala. Gumagamit kami ng mga modernong pangteknolohiyang solusyon na panseguridad, kabilang ang pag-encrypt kapag nagpapadala ng maselan na impormasyon sa buong Internet. Nangangahulugan ito na lahat ng personal at pinansyal na impormasyon na ipinadala sa at mula sa Website ay naka-encrypt alinsunod sa magandang gawi ng industriya.

Upang pangalagaan ang pareho, aming mga sarili at aming mga customer mula sa pagnakaw ng pagkakakilanlan, maaari naming i-verify ang impormasyon na ibinigay mo sa aming mga bangko sa mga ligtas na linya. Isasagawa ito alinsunod sa aming mga obligasyon sa proteksyon ng data.

Kung saan pinili mo ang isang password na nagpapahintulot sa iyo na ma-access ang ilang bahagi ng aming mga website, responsable ka sa pag-iingat ng password, maging ang anumang paraan upang pangasiwaan ang password tulad ng nakarehistrong email address, ligtas at kumpidensyal sa lahat ng oras.

Dahil hindi ganap na ligtas ang seguridad ng ilang komunikasyon sa pamamagitan ng Internet, hindi namin magagarantiya ang seguridad ng anumang impormasyon na ibinubunyag mo gamit ang iyong koneksyon sa Internet. Tinatanggap mo ang likas na mga implikasyon ng seguridad ng paggamit ng Internet at walang tatanggapin na pananagutan ang Betcris para sa anumang direkta, kinahinatnan, hindi sinasadya, hindi direkta, o nagpapahirap na mga pagkawala o pinsala na nagmumula sa naturang pangyayari.

Habang sinusunod namin ang sumusunod na pinakamahusay na kasanayan, kabilang ang ngunit hindi limitado sa pagpapatupad ng mga pang-administratibo, teknikal at pisikal na hakbang upang pangalagaan ang iyong Personal na Data laban sa pagkawala, pagkanakaw, at maling paggamit, dapat ka ring gumawa ng mga personal na hakbang upang pangalagaan ang seguridad ng iyong data, parehong pisikal at elektroniko, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga karaniwang pamamaraan ng pinakamahusay na kasanayan tulad ng:

 • i. Pagpapatakbo ng software na Anti-Virus at pagpapanatili rito na up-to-date.
 • ii. Paglalapat ng operating system, web browser at iba pang update na panseguridad.
 • iii. Pagsiguro na hindi napapabayaan ang iyong PC o iba pang device habang naka-log in sa aming mga Website.
 • iv. Paggamit ng malalakas na password para sa lahat ng Serbisyo at mga pag-log in.

Kapag nagsumite ang mga user ng maselan na impormasyon sa pamamagitan ng Website, protektado ang kanilang impormasyon sa parehong online at offline. Kapag hiningi ng aming form sa pagrehistro sa mga user na ipasok ang maselan na impormasyon (tulad ng numero ng credit card), ang impormasyong iyon ay naka-encrypt at protektado gamit ang Secure Socket Layer– (SSL) na teknolohiya. Habang nasa isang ligtas na pahina, tulad ng aming pahina ng deposito, nagiging naka-lock ang lock icon sa ilalim, o sa URL ng iyong web browser. Naka-unlock ang lock icon, o bukas, kapag ang mga user ay 'nagsu-surfing' lang at hindi nag-i-input ng maselan na impormasyon. Lahat ng pagbabayad na ginawa sa aming Site at Mobile Offer ay ligtas, alinsunod sa mga kaugnay na patakaran at regulasyon ng EU.

Habang gumagamit kami ng SSL encryption upang pangalagaan ang maselan na impormasyon online, ginagawa rin namin ang lahat sa aming kapangyarihan na pangalagaan ang impormasyon ng user offline. Lahat ng impormasyon ng aming mga user, hindi lang ang maselan na impormasyong binanggit sa itaas, ay limitado sa aming mga opisina. Tanging mga awtorisadong empleyado/contractor ang binibigyan ng access sa impormasyong makikilala nang personal. Nagsasagawa kami ng mga pagsusuri sa lahat ng aming mga posibleng empleyado/contractor upang masiguro na wala sa kanila ang may kriminal na record. Regular na ginagawang may kamalayan ang aming mga empleyado/contractor tungkol sa mga pinakamahusay na kasanayang panseguridad sa loob ng industriya at isinasagawa ang mga audit na panseguridad sa regular na batayan. Sa panghuli, nasa ligtas na kapaligiran ang mga server na nag-iimbak ng impormasyon na makikilala nang personal.

6. PAGTATATUWA NG PANANAGUTAN

Nagsisikap kami na pangalagaan sa pinakamahuhusay na posibleng pamamaraan gamit ang up-to-date na mga hakbang na panseguridad. Gayunpaman, hindi namin tinatanggap ang anumang pananagutan para sa mga kaganapan na:

 • i. Wala sa aming kontrol, lalo na ang force majeure o mga natural na kalamidad kabilang ang pagkawala ng kuryente at welga.
 • ii. Para sa mga pinsalang sanhi ng hindi tumpak, naantala, minanipula/dinaya o hindi angkop na pagpapadala ng data na hindi nangyayari bilang resulta ng anumang pagpapabaya o sinadyang masamang asal ng Kompanya.

7. ANU-ANO ANG IYONG MGA KARAPATAN?

1. Karapatan ng pag-access at pagiging naililipat ng data – Maaaring kumuha ang Manlalaro ng kopya ng personal na data na hawak ng Kompanya tungkol sa kanya sa anumang oras at maging ang karapatan na hilingin na ilipat ang naturang data sa isang ikatlong partido.

2. Karapatan ng pagwawasto – Sa kaganapan na ang data tungkol sa isang Manlalaro na hawak ng Kompanya ay hindi tumpak, kulang o luma na, maaari kang humiling na iwasto ang naturang data.

3. Karapatan na magbura – Maaaring hilingin ng Manlalaro sa anumang oras na burahin ng Kompanya ang hawak na data tungkol sa kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang email sa Kompanya ayon sa nakabalangkas sa patakarang ito. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga Manlalaro na sa pagtanggal ng kanilang personal na data, maaaring hindi na magamit ng customer ang website/serbisyo o maaaring ganap nang isara ang account.

4. Karapatan na ipagbawal ang pagproseso, pagtutol sa pagproseso at pagbawi ng pahintulot – Maaaring hilingin ng Manlalaro anumang oras na paghigpitan ng Kompanya o itigil ang pagsasagawa ng ilang pagproseso ng data sa kondisyon na walang umiiral na ibang batas na batayan na kung saan awtorisado ang Kompanya na iproseso ang nasabing data.

5. Karapatan na maghain ng reklamo – Lahat ng kahilingan, reklamo o tanong ay maaaring i-address sa Kompanya sa sumusunod na email address; [email protected] na may paksang ‘Pagkapribado’. Isasaalang-alang namin ang anumang kahilingan, reklamo o tanong at bibigyan ka ng sagot nang napapanahon. Maaari ka ring maghain ng reklamo sa Data Protection Authority kung hindi ka masiyahan sa paraan kung paano namin hinawakan ang iyong personal na impormasyon.

8. CONTACT PARA SA MGA BAGAY NA PROTEKSYON NG DATA

Ang TV Global Enterprises Limited ay isang kompanya na nakatala bilang isang korporasyon sa Malta, nagtataglay ng numero ng pagrerehistro na C-44378 at may address na 8, Villa Seminia, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex, XBX 1011, Malta. Para sa anumang tanong tungkol sa pagkapribado o proteksyon ng data, maaaring maabot ang Data Protection Officer ng kompanya sa pamamagitan ng email sa [email protected] na may Paksang ‘Pagkapribado’.

Bersyon: 3.8
Huling ini-update: Hulyo, 2019

Bumalik sa Itaas