តើ BITCOIN ជាអ្វី?

Bitcoin (BTC) គឺជារូបីយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិចសកលដែលដំណើរការជាទម្រង់ប្រាក់ឌីជីថលដែលមានសុវត្ថិភាពដោយមិនត្រូវការធនាគារអន្តរការី និងគ្មានការគិតថ្លៃបន្ថែម។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរតែប្រើ Bitcoin?

 • ការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយដោយគ្មានថ្លៃសេវារហូតដល់ $50,000 USD
 • ការផ្ដល់ជូនកាន់តែប្រសើរនៅពេលបញ្ចូលប្រាក់ Bitcoin
 • អ្នកអាចដក BTC ជារូបីយប័ណ្ណក្នុងស្រុកពីទូ Bitcoin ATM ដែលនៅជិតអ្នក
 • សុវត្ថិភាព លឿន ឯកជន និងសន្តិសុខ

ធ្វើការដាក់ប្រាក់ BTC ជាលើកដំបូងរបស់អ្នក

 • ជំហានទី 1
  បង្កើត Bitcoin
  eWallet។
 • ជំហានទី 2
  បន្ថែមទឹកប្រាក់ទៅ Bitcoin eWallet របស់អ្នក
 • ជំហានទី 3
  ទៅជួបបេឡារបស់យើង និងអនុវត្តតាមជំហានសាមញ្ញ 2៖
  • បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
  • ចម្លង/ដាក់អាសយដ្ឋានចូលទៅក្នុង eWallet របស់អ្នក
 • ជោគជ័យ!

ធ្វើការដកប្រាក់ BTC លើកដំបូងរបស់អ្នក

 • ជំហានទី 1
  បើក eWallet របស់អ្នក (គណនីដូចគ្នានឹងគណនីដែលអ្នកបានប្រើ ដើម្បីដាក់ប្រាក់)
 • ជំហានទី 2
  បង្កើតអាសយដ្ឋានខុសគេ រួចចម្លងវា
 • ជំហានទី 3
  ទៅជួបបេឡា ស្នើសុំចំនួនទឹកប្រាក់ រួចអនុវត្តតាមការណែនាំ
 • ជំហានទី 4
  ពិនិត្យមើលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក រួចដាក់អាសយដ្ឋានរបស់យើងចូលទៅ eWallet របស់អ្នក
 • ទឹកប្រាក់កំពុងដំណើរការ
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ