ការដាក់ប្រាក់

Payment Type Min Max Description Customer Rating
VISA $24 $999 5/5
MasterCard. $24 $999 5/5
PAYSAFE_CARD $1 $1000 5/5
Pago Efectivo (Peru) $15 $1000 3/5
Visa. $100 $10000 3/5
MasterCard. $100 $10000 3/5
Neteller $25 $10000 5/5
Ecocard $25 $1000 5/5
EW_PAYU 5/5
7-Eleven Mexico 3/5
Oxxo Mexico 3/5
PP_APCC $24 $1000 3/5
Deposito de Agencia $10 $9999 10/5
CrisCard $1 $5000 3/5
Bank Wire $2500 No Max 4/5
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ