ការដកប្រាក់

ប្រភេទទូទាត់ប្រាក់ អប្បបរមា អតិបរិមា ការពិពណ៌៍នា Customer Rating
Retiro de Agencia $10 $9999 10/5
Skrill $25 $25000 3/5
ECOCARD $100 $1000 5/5
CHEQUE $100 $3000 4/5

IMPORTANT REMINDERS

If at any time you have used a credit card to fund your BETCRIS account, and are requesting a payout, you will be required to complete and send a Credit Card Authorization Form and documentation for each card used. If you have not already submitted this form and need a copy, Click Here.

Customers must play a 100% of the deposit in order to request a payout. Deposits made on BETCRIS locations do not apply.

Online deposits will have to wait 72 hours after the last deposit in order to request a cash payout at a location. This applies to Dominican Republic, Honduras, Guatemala, Panama and El Salvador

All payouts will be processed from Monday thru Friday. Except for payouts on BETCRIS Locations.

Customers who request a payout on amounts over 1700 EUR will be required to send a copy of their Photo ID as well as a utility bill as proof of address, before any payment is sent.

Ewallets withdraws are limited to $25,000 USD per week. Per request.

For more information or help please contact our or email us to help@betcris.com

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ