ការដកប្រាក់

ប្រភេទទូទាត់ប្រាក់ អប្បបរមា អតិបរិមា ការពិពណ៌៍នា Customer Rating
Retiro de Agencia $10 $9999 10/5
Skrill $25 $25000 3/5
ECOCARD $100 $1000 5/5
CHEQUE $100 $3000 4/5

ការរំលឹកដ៍សំខាន់

ប្រសិនបើនៅពេលណាមួយដែលលោកអ្នកបានប្រើប័ណ្ណឥណទានដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលគណនីភ្នាល់ BETCRIS របស់លោកអ្នក ហើយ​លោកអ្នក​កំពុងស្នើសុំការសងប្រាក់ លោកអ្នកត្រូវ​បំពេញ ​និងផ្ញើ​ទម្រង់លិខិតអនុញ្ញាតប័ណ្ណឥណទាន និងឯកសារ​ប្រើប្រាស់​​ប័ណ្ណនីមួយៗទៅ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានដាក់ស្នើទម្រង់លិខិតនេះទេ ហើយ​ត្រូវការច្បាប់​ចម្លង ចុចត្រង់នេះ

អតិថិជនត្រូវតែលេងប្រាក់ដាក់ចូលបាន ទើបអាចស្នើសុំការសងប្រាក់បាន។ ករណីនេះមិនអនុវត្តលើ ការដាក់ប្រាក់នៅតាមទីតាំង BETCRIS ឡើយ។

ប្រាក់សំណងទាំងអស់ នឹងត្រូវបានប្រតិបត្តិការពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ លើកលែងប្រាក់សំណងនៅតាម ទីតាំង BETCRIS

អតិថិជនដែលស្នើសុំប្រាក់សំណងមានចំនួនលើសពី 1700 EUR តម្រូវឲ្យផ្ញើច្បាប់ថតចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានរូបថត ក៍ដូចជាវិក័យបត្រទឹកភ្លើងដើម្បីទុកជាភស្តុតាង អាសយដ្ឋាន មុននឹងត្រូវបានផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យ។

សម្រាប់ព័ត៌មាន ឬជំនួយបន្ថែម សូមទាក់ទងមកតាម ការជជែកផ្ទាល់ ឬផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅកាន់ help@betcris.com

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ