ការជជែកផ្ទាល់

www.BETCRIS.com ត្រូវបានធ្វើអាជីវកម្មដោយក្រុមហ៊ុន Townview Trading Limited ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅ Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue Ta´Xbiex XBX 1011 Malta។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងគ្រប់គ្រងដោយ អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង​ឆ្នោត និងល្បែងស៊ីសងនៃប្រទេម៉ាល់តា Remote Gaming License ចេញនៅ៖ ថ្ងៃទី3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2011

ការជជែកផ្ទាល់
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ