ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុ

ធ្វើការភ្នាល់​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ និង​ឈ្នះ​រហូតដល់

$25,000*
bills

ប្រសិនបើអ្នក​មិនមាន​គណនី​ទេ
សូមចុះឈ្មោះ​ឥឡូវនេះ

មើលផ្នែក
“ប្រកួត”

ធ្វើការភ្នាល់

រង្វាន់

មានរង្វាន់​សម្រាប់​ការឈ្នះ​ជាប់ៗគ្នាចំនួន 5, 9, 13, 17 និង 21។ លើសពីនេះ រង្វាន់​ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 1000 ដុល្លារ* ក្នុងការលេង​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​នឹងត្រូវ​ឈ្នះ​ដោយ​បុគ្គល​ដែល​មានជម្រើស​ត្រឹមត្រូវ​ច្រើនបំផុត​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយខែ។

 • 5 aciertos

  5 ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ

 • 9 aciertos

  9 ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ

 • 13 aciertos

  13 ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ

 • 17 aciertos

  17 ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ

 • 21 aciertos

  21 ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ

រង្វាន់​ត្រូវបានផ្ដល់ជូន​ជាការលេង​ដោយឥតគិតថ្លៃ។ តម្លៃ​រង្វាន់ដែលបានលើកឡើង​គិតជា​ដុល្លារអាមេរិក។ ដើម្បីឈ្នះ​រង្វាន់​ទាំងមូល អ្នក​ត្រូវ​មាន​គណនី​សកម្ម។ សូមមើលរិធានច្បាប់។.

ចាប់ផ្ដើម​លេងឥឡូវនេះ!
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ