ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុ - រង្វាន់

ទឹកប្រាក់ $25,000 - ពិន្ទុ 21

អ្នកចូលប្រកួតដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់ដែលធ្វើការជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវចំនួន21ដងបន្តបន្ទាប់គ្នានឹងទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន$25,000!

ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$2,500 - ពិន្ទុ 17

អ្នកចូលប្រកួតដែលបានចុះឈ្មោះទំាងអស់ដែលធ្វើការ ជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវបន្តបន្ទាប់គ្នាចំនួន17ដង និងទទួលបាន​ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$2,500ដោយមិនគិតថាពិន្ទុរបស់អ្នកចូលប្រកួតបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេ។

ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$500 -ពិន្ទុ 13

អ្នកចូលប្រកួតដែលបានចុះឈ្មោះទំាងអស់ដែលធ្វើការ ជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវបន្តបន្ទាប់គ្នាចំនួន13ដង និងទទួលបាន​ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$500 ដោយមិនគិតថាពិន្ទុរបស់អ្នកចូលប្រកួតបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេ។

ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$100 -ពិន្ទុ 9

អ្នកចូលប្រកួតដែលបានចុះឈ្មោះទំាងអស់ដែលធ្វើការ ជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវបន្តបន្ទាប់គ្នាចំនួន9ដង និងទទួលបាន​ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$100 ដោយមិនគិតថាពិន្ទុរបស់អ្នកចូលប្រកួតបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេ។

ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$25 -ពិន្ទុ 5

អ្នកចូលប្រកួតដែលបានចុះឈ្មោះទំាងអស់ដែលធ្វើការ ជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវបន្តបន្ទាប់គ្នាចំនួន5ដង និងទទួលបាន​ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$25 ដោយមិនគិតថាពិន្ទុរបស់អ្នកចូលប្រកួតបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេ។

ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$1000 -តារាងពិន្ទុឈ្នះប្រចំាខែ

អ្នកចូលប្រកួតដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការឈ្នះច្រើនបំផុតប្រចំាខែនីមួយៗនឹងទទួលបានការលេងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$1000។

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ