ជម្រើសសង្គ្រោះ

ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នកឡើងវិញ សូមបញ្ចូល លេខគណនី BETCRIS។
ការណែនំានឹងត្រូវផ្ញើទៅកាន់​អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលទាក់ទងនឹងគណនីនោះ។

លេខសម្គាល់គណនីនេះមិនមានទេ សូមបញ្ចូលលេខសម្គាល់គណនីដើម្បីបន្តដំណើរការ

ដើម្បីទទួលបានលេខគណនីរបស់លោកអ្នក សូមបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​ដែលទាក់ទងនឹង
គណនី BETCRIS របស់​លោកអ្នក។ ការណែនំានឹងត្រូវផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនោះ។

មានកំហុសជាមួយគណនីអ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នក​ សូមទាក់ទង​សេវាបម្រើអតិថិជន ទម្រង់អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនេះគ្មានសុពលភាពទេ

សូមបញ្ចូលកូដដែលបានបង្ហាញ
ក្នុងរូបភាពនេះ ហើយបន្ត
កូដមិនត្រឹមត្រូវ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត!

ការណែនំាត្រូវបានផ្ញើអ៊ីម៉ែលដោយជោគជ័យ!

  • អ៊ីម៉ែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលទាក់ទងនឹងគណនី BETCRIS ដែលលោកអ្នកបានបញ្ចូល។
  • សូមអនុវត្តតាមតំណភ្ជាប់ក្នុងសារនេះដើម្បីសង្គ្រោះលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នក។
  • ប្រសិនបើអ៊ីម៉ែលនេះមិនស្ថិតក្នុងប្រអប់ទទួលអ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នក សូមពិនិត្យមើលលើថតសារឥតបានការ។

កំហុសក្នុងការព្យាយាមផ្ញើព័ត៌មានសង្គ្រោះ

  • សំណើររបស់លោកអ្នកត្រូវបានរំាងខ្ទប់ដោយកំហុសប្រព័ន្ធ។
  • ព្យាយាមម្តងទៀត ឬ ទាក់ទងពួកយើង។
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ