ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះ

 • ភ្នាល់ » MAJOR LEAGUE BASEBALL

MAJOR LEAGUE BASEBALL

/
  • 5:05 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Arizona Diamondbacks P Corbin - L

  Chicago Cubs L Farrell - R

  • 4:05 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Minnesota Twins A Mejia - L

  Toronto Blue Jays L Santos - R

  • 4:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  New York Yankees L Severino - R

  Tampa Bay Rays H Wood - R

  • 7:05 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Chicago White Sox L Giolito - R

  Los Angeles Angels J Barria - R

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ