ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះ

 • ភ្នាល់ » BOXING

BOXING

/
Heavyweight 12 Rounds - O2 Arena, Greenwich, London, UK
Lightweight 12 Rounds - O2 Arena, Greenwich, London, UK
Heavyweight 12 Rounds - O2 Arena, Greenwich, London, UK
Welterweight 10 Rounds - O2 Arena, Greenwich, London, UK
Lightweight 10 Rounds - Madison Square Garden, New York, NY.
Featherweight 10 Rounds - Madison Square Garden, New York, NY.
Lightweight 10 Rounds - Madison Square Garden, New York, NY.
Welterweight 12 Rounds - Madison Square Garden, New York, NY.
Super Welterweight 10 Rounds - Forum, Inglewood, California, USA
Super Bantamweight 12 Rounds - Forum, Inglewood, California, USA
Super Lightweight 12 Rounds - Cajun Dome, Lafayette, Louisiana, USA
Bantamweight 12 Rounds - Cajun Dome, Lafayette, Louisiana, USA
Middleweight 12 Rounds - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada
Heavyweight 12 Rounds - Barclays Center, Brooklyn, New York, USA
Super Lightweight 12 Rounds - The SSE Hydro, Glasgow, Scotland, UK
Bantamweight 12 Rounds - The SSE Hydro, Glasgow, Scotland, UK
Heavyweight 12 Rounds - Madison Square Garden, New York
Heavyweight 12 Rounds - Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada, USA
Cruiserweight 12 Rounds - Arena Riga - Riga, Latvia
  • 12:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Krzysztof Glowacki

  Mairis Briedis

Fight Must Take Place in 2019 or Bets are Void
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ