ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះ

  • ភ្នាល់ » BOXING

BOXING

/
Super Featherweight 10 Rounds - Grand Oasis Arena, Cancun, Quintana Roo, Mexico
Welterweight 10 Rounds - WinnaVegas Casino & Resort, Sloan, Iowa, USA
Heavyweight 10 Rounds - WinnaVegas Casino & Resort, Sloan, Iowa, USA
Bantamweight 10 Rounds - Workpoint Studio, Bang Phun, Thailand
Middleweight 12 Rounds - Gimnasio Nani Marrero, Santiago de los Caballeros, Dominican Republic
Cruiserweight 12 Rounds - Olimpiyskiy, Moscow, Russia
Super Welterweight 12 Rounds - Hard Rock Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, USA
Heavyweight 12 Rounds - O2 Arena (Millenium Dome), Greenwich, London, UK
Light Heavyweight 10 Rounds - O2 Arena (Millenium Dome), Greenwich, London, UK
Heavyweight - O2 Arena (Millenium Dome), Greenwich, London, UK
Featherweight 12 Rounds - Windsor Park, Belfast, Northern Ireland, UK
Middleweight 12 Rounds - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ