ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះ

 • ភ្នាល់ » BOXING

BOXING

/
Bantamweight 12 Rounds - CFE Arena, Orlando, Florida, USA
Cruiserweight 12 Rounds - CFE Arena, Orlando, Florida, USA
  • 4:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Mateusz Masternak

  Yunier Dorticos

Super Featherweight 12 Rounds - TD Garden, Boston, Massachusetts, USA
Cruiserweight 12 Rounds - Manchester Arena (M.E.N Arena), Manchester, Lancashire, UK
Heavyweight 12 Rounds - Staples Center, Los Angeles, California, USA
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ