ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះ

 • ភ្នាល់ » BOXING

BOXING

/
Super Lightweight 12 Rounds - Lakefront Arena, New Orleans, Louisiana, USA
Super Lightweight 12 Rounds - Lakefront Arena, New Orleans, Louisiana, USA
Heavyweight 12 Rounds - Arena Armeec, Sofia, Bulgaria
Bantamweight 12 Rounds - The SSE Hydro, Glasgow, Scotland, UK
Super Lightweight 12 Rounds - The SSE Hydro, Glasgow, Scotland, UK
Cruiserweight 12 Rounds - UIC Pavilion, Chicago, Illinois, USA
Cruiserweight 12 Rounds - UIC Pavilion, Chicago, Illinois, USA
  • 1:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Maksim Vlasov

  Krzysztof Glowacki

Cruiserweight 12 Rounds - Manchester Arena (M.E.N Arena), Manchester, Lancashire, UK
Suncorp Stadium, Brisbane, Queensland, Australia
Heavyweight 12 Rounds - Staples Center, Los Angeles, California, USA
Lightweight 12 Rounds - Madison Square Garden Theater, New York, New York, USA
Super Middleweight 12 Rounds - Madison Square Garden, New York, New York, USA
Featherweight 12 Rounds - Manchester Arena (M.E.N Arena), Manchester, Lancashire, UK
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ