ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះ

 • ភ្នាល់ » E-SPORTS

E-SPORTS DOTA 2

/
Dota 2 - EPICENTER Major
Dota 2 - EPICENTER Major - MAP 1
Dota 2 - EPICENTER Major - MAP 2
Dota 2 - EPICENTER Major - MAP 3
Dota 2 - RedRain Cup - MAP 1
Dota 2 - RedRain Cup - MAP 1
Dota 2 - RedRain Cup - MAP 1
Dota 2 - EPICENTER Major
Dota 2 - EPICENTER Major - MAP 1
Dota 2 - EPICENTER Major - MAP 2
Dota 2 - EPICENTER Major - MAP 3
Dota 2 - EPICENTER Major
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  TNC Predator

  Royal Never Give Up

Dota 2 - EPICENTER Major - MAP 1
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  TNC Predator

  Royal Never Give Up

Dota 2 - EPICENTER Major - MAP 2
  • 5:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  TNC Predator

  Royal Never Give Up

Dota 2 - EPICENTER Major - MAP 3
  • 6:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  TNC Predator

  Royal Never Give Up

Dota 2 - EPICENTER Major
Dota 2 - EPICENTER Major

E -SPORTS LEAGUE OF LEGENDS

/
League of Legends - China LPL
League of Legends - China LPL - MAP 1
League of Legends - China LPL - MAP 2
League of Legends - China LPL - MAP 3
League of Legends - China LPL
League of Legends - China LPL - MAP 1
League of Legends - China LPL - MAP 2
League of Legends - China LPL - MAP 3
League of Legends - Summoner's Inn League
League of Legends - Summoner's Inn League
  • 11:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  FC Schalke 04 Evolution

  Aequilibritas eSports

League of Legends - Summoner's Inn League
  • 12:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Unicorns Of Love Sexy Edition

League of Legends - Summoner's Inn League
  • 1:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  EURONICS Gaming

  PostFinance Helix

League of Legends - Ultraliga
  • 8:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Wisla Plock eSports

  Rogue Esports Club

League of Legends - Ultraliga

E-SPORTS STARCRAFT 2

/
Starcraft 2 - Master's Coliseum
Starcraft 2 - Master's Coliseum

E-SPORTS OVERWATCH

/
Overwatch - Contenders NAW
Overwatch - Contenders NAW
Overwatch - Contenders NAW
Overwatch - Contenders NAW
Overwatch - Contenders Korea
Overwatch - Contenders Korea

E-SPORTS OTHER

/
Rainbow Six - Pro League Europe
Rainbow Six - Pro League Europe
Rainbow Six - Pro League North America
Rainbow Six - Pro League North America
  • 6:15 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Susquehanna Soniqs

  92 Dream Team

Rainbow Six - Pro League North America
Rainbow Six - Pro League North America
  • 8:45 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Team Reciprocity

  SpaceStation Gaming

Call of Duty - CWL Pro League
Call of Duty - CWL Pro League
Call of Duty - CWL Pro League
Call of Duty - CWL Pro League

E-SPORTS NBA 2K

/
NBA2K - NBA 2K League
  • 3:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Warriors Gaming Squad

  Kings Guard Gaming

NBA2K - NBA 2K League
NBA2K - NBA 2K League
  • 5:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Warriors Gaming Squad

  T Wolves Gaming

NBA2K - NBA 2K League
NBA2K - NBA 2K League
  • 7:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Kings Guard Gaming

  T Wolves Gaming

NBA2K - NBA 2K League
  • 3:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Celtics Crossover Gaming

  Raptors Uprising GC

NBA2K - NBA 2K League
NBA2K - NBA 2K League
NBA2K - NBA 2K League
NBA2K - NBA 2K League
NBA2K - NBA 2K League
NBA2K - NBA 2K League
NBA2K - NBA 2K League
NBA2K - NBA 2K League
  • 7:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Celtics Crossover Gaming

  Cavs Legion GC

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ