កម្មវិធី Loyalty

នៅ BETCRIS យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍គ្រប់ពេលដែល​លោកអ្នក​លេងជាមួយពួកយើងដោយពុំគិតពីទំហំ​ដែល​លោកអ្នកភ្នាល់ឡើយ។ ដើម្បីបានរង្វាន់ loyalty របស់លោកអ្នក លោកអ្នកអាចរក​ឲ្យ​បាន​ BetPoints™ ដែលមានតម្លៃនៅលើការភ្នាល់កីឡា​របស់​លោកអ្នក។ ប្រមូល BetPoints™ របស់លោកអ្នក និងលោះពិន្ទុទំាង​នោះ​ជាប្រាក់​ និងរង្វាន់ដទៃទៀត។ លោកអ្នកកាន់តែលេង លោកអ្នកកាន់តែអាចរក​BetPoints™បានកាន់តែច្រើន!

  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមរបស់លោកអ្នក...
  • លោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមរក BetPoints&trade លើការភ្នាល់ កីឡារបស់លោកអ្នកបាននៅពេលដែលលោកអ្នកបើកគណនីរបស់លោកអ្នក។
  • ការភ្នាល់សេះមិនទទួលបាន BetPoints™ ទេ ទោះបី​ជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការភ្នាល់សេះនេះទទួលបានប្រាក់​បង្វិលជាសាច់ប្រាក់ប្រចំាថ្ងៃរហូតដល់ទៅ 8% លើការ​ឈ្នះ​ឬចាញ់ដែលជាកម្មវិធី loyalty ពិសេសរបស់យើង​ខ្ញុំ សម្រាប់អ្នកភ្នាល់សេះរបស់ BETCRIS។
  • BETCRIS រក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេច​ថាតើអ្នកប្រើ​មានឬគ្មាន សិទ្ធិ​ទទួលបានការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី BetPoints™ loyalty និងកម្មវិធី loyalty ផ្សេងទៀត និងកម្មវិធីប្រាក់បង្វិល។
  • BETCRIS រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ ផ្អាក​ ឬកែប្រែ​កម្មវិធី loyalty នៅពេលណាក៏បាន។
  • ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានកម្រិតថ្មី ការដាក់​ប្រាក់ និងចំនួន BetPoints ទាំងអស់​ត្រូវផ្អែកលើ​រូបិយប័ណ្ណ​ដុល្លារអាមេរិក ហើយការប្រើប្រាស់​អត្រា​បំលែង​នៃ​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុងស្រុកនីមួយៗនឹងយកមកអនុវត្ត​។

BetPoints™ ក្នុងមួយផលិតផល

ការភ្នាល់កីឡា ពិន្ទុក្នុងមួយឯកតារូបិយប័ណ្ណភ្នាល់
Straight Bets +1 BetPoints™
គូបក (2 - 15 equipos) +2 BetPoints™
ការភ្នាល់ច្រើនគូ (ការភ្នាល់ច្រើនគូ) +1.5 BetPoints™
If bets (If) +1.5 BetPoints™
Reverse Bets +1.5 BetPoints™
កត់សម្គាល់៖ ការភ្នាល់បន្ទាត់ទឹកប្រាក់លើកីឡាបាល់ទាត់ NFL NBA NCAA និងកីឡា​បេហ្ស៍ប័ល ហើយការភ្នាល់បន្តផ្ទាល់នឹងមិនត្រូវបានគេផ្តល់ BetPoints ទេ។
ការភ្នាល់លើកីឡាបាល់ទាត់ បន្ទាត់កីឡាវាយកូនគោលលើទឹកកក3 វិធី កីឡាវាយតេន្នីស កីឡាវាយកូនគោល ការប្រណាំងឡាន NASCAR កីឡាប្រដាល់ កីឡាវាយដាក់ទ្រុង កីឡាគប់បាល់ កីឡាបាល់ទះ កីឡា គ្រីកឃេត កីឡាបាល់បោះអន្តរជាតិ កីឡា​បេហ្ស៍ប័លអន្ដរជាតិ props និង futures នឹងត្រូវផ្តល់កន្លះ BetPoint ក្នុងមួយឯកតារូបិយប័ណ្ណ។
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ