កម្មវិធី Loyalty

ប្តូរ BetPoints™ របស់លោកអ្នកយកជាលុយ

មាស Gold ផ្លាទីនPlatino ពេជ្រDiamante
500 BetPoints™ $2.25 USD* $2.50 USD* $2.75 USD*
1,000 BetPoints™ $4.75 USD* $5.30 USD* $5.85 USD*
2,000 BetPoints™ $10.00 USD* $11.00 USD* $12.00 USD*
3,000 BetPoints™ $15.00 USD* $16.00 USD* $18.00 USD*
4,000 BetPoints™ $20.00 USD* $22.00 USD* $25.00 USD*
5,000 BetPoints™ $25.00 USD* $28.00 USD* $31.00 USD*
6,000 BetPoints™ - $34.00 USD* $38.00 USD*
7,000 BetPoints™ - $41.00 USD* $45.00 USD*
8,000 BetPoints™ - $47.00 USD* $52.00 USD*
9,000 BetPoints™ - $54.00 USD* $60.00 USD*
10,000 BetPoints™ - $61.00 USD* $69.00 USD*
12,000 BetPoints™ - $76.00 USD* $85.00 USD*
15,000 BetPoints™ - $96.00 USD* $107.00 USD*
30,000 BetPoints™ - $195.00 USD* $217.00 USD*
40,000 BetPoints™ - - $294.00 USD*
50,000 BetPoints™ - - $375.00 USD*
60,000 BetPoints™ - - $455.00 USD*
70,000 BetPoints™ - - $540.00 USD*
80,000 BetPoints™ - - $625.00 USD*
90,000 BetPoints™ - - $715.00 USD*

* BetPoints ™ដែលមានបង្ហាញនៅលើតារាងនេះ​គិតជា​ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទោះបើជាយ៉ាងណាក៏ដោយ​ សូម​មេត្តា​ជ្រាបថានៅក្នុងករណីភាគច្រើន BetPoints™ និង​កម្រិត ​BetPoints™ ត្រូវគិតតម្លៃជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក​របស់​​ម្ចាស់​គណនី

ផ្តល់រង្វាន់ជូនលោកអ្នកគ្រប់កម្រិតទំាងអស់!

មានបីកម្រិតក្នុង កម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ BetPoints៖, មាស ផ្លាទីន និង ពេជ្រ។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងបុព្វសិទ្ធិខុសៗគ្នាជាមួយនឹងកម្រិតនីមួយៗ។

កម្រិតរង្វាន់មាស

ចាប់ពី 0 ដល់ 29,999 BetPoints™៖ មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានកម្រិតពណ៌មាសភ្លាមៗនៅពេលចុះឈ្មោះ!

Gold Membership
 • ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន10%ដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$500 USD។
 • Rollover គុណ4ដង
 • សងថ្លៃដាក់ប្រាក់
 • រកបានតម្លៃ BetPoints ធម្មតា

កម្រិតរង្វាន់ផ្លាទីន

ចាប់ពី 30,000 ដល់ 299,999 BetPoints™៖ បន្ទាប់ពីទទួលបាន 30,000 BetPoints™ក្នុងរយៈពេល12ខែ គណនីរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវប្តូរទៅជាកម្រិតផ្លាទីន​របស់​កម្មវិធីរង្វាន់នេះ។

Gold Membership
 • ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន10%ដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$750 USD។
 • Rollover គុណ4ដង
 • សងថ្លៃដាក់ប្រាក់
 • រកបានតម្លៃ BetPoints 10% ច្រើនជាងកម្រិតមាស

កម្រិតរង្វាន់ពេជ្រ

ចាប់ពី 300,000 និងច្រើនជាងនេះ៖ បន្ទាប់ពីទទួលបាន 300,000 BetPoints™ នៅក្នុងរយៈពេល 12ខែ គណនីរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវប្តូរទៅជាកម្រិតពេជ្រ​របស់កម្មវិធីរង្វាន់នេះ។

Gold Membership
 • ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន15%ដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$3,000 USD
 • Rollover គុណ4ដង
 • សងថ្លៃដាក់ប្រាក់
 • រកបានតម្លៃ BetPoints 20% ច្រើនជាងកម្រិតមាស
 • V.I.P. សេវាកម្ម 24/7/365
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ