គោលការណ៍ភាពឯកជន

1. ទូទៅ

1.1 ក្រុមហ៊ុន TV Global Enterprises Limited (ចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅកាត់ថា "យើង" និង/ឬ "ក្រុមហ៊ុន") ប្តេជ្ញាគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យអឺរ៉ុបទូទៅ រួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែច្បាប់ជាតិទាក់ទងនឹងការការពារទិន្នន័យសម្រាប់គោលបំណងនៃគោលនយោបាយនេះតែប៉ុណ្ណោះទេ។

1.2 គោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិឯកជន និងឃុកឃីនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅកាត់ថា 'គោលនយោបាយនេះ' ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីរបៀប និងមូលហេតុដែលយើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

1.3 ទិន្នន័យ/ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានកំណត់ជាព័ត៌មានទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងរូបវ័ន្តបុគ្គលដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានដែលរាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យដូចជាឈ្មោះ នាមត្រកូល ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាសយដ្ឋានរស់នៅ អាសយដ្ឋាន IP អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬលេខទូរសព្ទ ឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុដូចជាវិក្កយបត្រសេវាសាធារណៈ ឬរបាយការណ៍ធនាគារ។ល។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅកាត់ថា "ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន" ឬ "ព័ត៌មានរបស់អ្នក"។ សកម្មភាពដំណើរការរួមបញ្ចូលទាំងការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការរក្សាទុក និងការបញ្ចេញទិន្នន័យបែបនេះ។

1.4 ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដំណើរការដោយយើង (រួមទាំងភ្នាក់ងារ និង/ឬនិយោជិតណាម្នាក់របស់យើង) និង (បើសមស្រប) ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតណាមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់យើង និង/ឬដៃគូ និងអ្នកម៉ៅការរបស់យើង យោងតាមគោលនយោបាយនេះ។

1.5 នៅពេលយើងកំពុងប្រមូល ដំណើរការ និងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើង ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើងនឹងមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។

1.6 តាមរយៈការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះ អ្នកយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ គោលនយោបាយនេះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រនេះ ទូរសព្ទចល័ត ថេប្លិត និងគ្រប់វេទិកាផ្សេងទៀតរបស់យើង។

1.7 យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះរួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងនៃការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដូច្នេះ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះជាញឹកញាប់សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ លើសពីនេះទៀត តាមរយៈការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមអនុវត្តតាមគោលនយោបាយនេះ ក៏ដូចជាខ្លឹមសារកែប្រែគោលនយោបាយថ្មីចុងក្រោយបំផុតផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមអនុវត្តតាមការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះទេ នោះអ្នកនឹងគ្មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ ឬចូលប្រើសេវាកម្មរបស់យើងទេ។

1.8 ការការពារសិទ្ធិឯកជនរបស់កុមារ ក្រុមហ៊ុន Betcris មិនធ្វើទីផ្សារលើកុមារដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំទេ។ កុមារទំាងនោះត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេជានិច្ច មុនពេលផ្ញើព័ត៌មានណាមួយអំពីខ្លួនពួកគេ (ដូចជាឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរសព្ទរបស់ពួកគេ) នៅលើអ៊ីនធឺណិត ផ្ញើមកកាន់ពួកយើង ឬផ្ញើទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ សូមកុំចូលមើលគេហទំព័រ Betcris.com ។

2. ការប្រមូល ការដំណើរការ និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

យើងអាចប្រមូល និងដំណើរការទិន្នន័យអំពីអ្នកដូចខាង​ក្រោម៖

2.1 ការចុះឈ្មោះ/ការឈ្មោះចូល

តាមរយៈការចុះឈ្មោះជាម្ចាស់គណនី និងអ្នកប្រើសេវារបស់យើង (ឬដោយការបំពេញទម្រង់ចុះឈ្មោះ) ព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគណនីដោយយើង។ ព័ត៌មាននេះអាចរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖ នាមខ្លួន នាមត្រកូល ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល អាសយដ្ឋានរស់នៅ ទូរសព្ទ ព័ត៌មានលម្អិត មុខរបរ អាជីវកម្ម អាជីព ឬពាណិជ្ជកម្ម អាសយដ្ឋាន IP ឧបករណ៍ វិក្កយបត្រសេវាសាធារណៈ របាយការណ៍ធនាគារ និងព័ត៌មានលម្អិតចាំបាច់ផ្សេងទៀតរបស់អ្នក ដែលអាចត្រូវបានស្នើសុំពីអ្នកសម្រាប់គោលបំណងនៃការចុះឈ្មោះ និង/ឬបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។ ទិន្នន័យខាងលើត្រូវបានដំណើរការដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួន និងអនុលោមតាមផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។

2.2 កម្មវិធីជជែកកម្សាន្តផ្ទាល់/ការគាំទ្រ/ទម្រង់ទំនាក់ទំនង

យើងតាមដាន និង/ឬកត់ត្រាការសន្ទនារបស់អ្នកជាមួយយើងហើយរក្សាទុកឯកសារថតសំឡេងសម្រាប់រយៈពេលដែលចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសាកសួរព័ត៌មានរបស់អ្នក ឬអាចតម្រូវដោយច្បាប់ និង/ឬដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន។

2.3 ដំណើរការទូទាត់

រាល់ព័ត៌មានណាមួយអំពីគណនី ប័ណ្ណឥណទានដែលបានផ្តល់ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការទូទាត់នឹងត្រូវបានប្រមូល ហើយអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ប្រាក់តាមការស្នើសុំពីអ្នកប្រើ។ លក្ខខណ្ឌបន្ថែមរបស់អ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់អាចនឹងត្រូវយកមកអនុវត្ត ដែលគួរតែធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការ។

2.4 ឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណ

យើងប្រមូល និងរក្សាទុកឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើង ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន ដើម្បីបំពេញសំណើរបស់អ្នក និង/ឬដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលចូលជាធរមាន។ ឯកសារទាំងនេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងនៃការការពារ និងការរកឃើញករណីក្លែងបន្លំ ការការពារការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការធានាការលេងល្បែងដោយមានទំនួលខុសត្រូវ។

2.5 ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់អ្នកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈឯកសារទីផ្សារ យើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈប់ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ នោះអ្នកត្រូវបានស្នើសុំឲ្យផ្លាស់ប្តូរការកំណត់នៅត្រង់ការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួននៃគណនីរបស់អ្នក ឬក៏ប្រើមុខងារឈប់ជាវសម្ភារៈឯកសារទីផ្សារណាមួយ។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតខាងលើត្រូវបានដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយក្រុមហ៊ុនដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមពីអ្នក។

2.6 ឥរិយាបថអ្នកលេង

យើងក៏ដំណើរការព័ត៌មានផងដែរ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការ​លាង​លុយកខ្វក់ និង/ឬការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ការ​ទប់​ស្កាត់ករណីក្លែងបន្លំ ការធានាការលេងល្បែង​ស៊ី​សង​ដោយ​មានទំនួលខុសត្រូវ ការកែលម្អគុណភាពនៃសេវាកម្ម និង​អនុសាសន៍របស់អតិថិជនប្រសិនបើឥរិយាបថ និង​ព័ត៌មានរបស់អ្នកលេងអនុញ្ញាតឱ្យយើងទាញការសន្និដ្ឋានបែបនេះ។ យើងដំណើរការទិន្នន័យបែបនេះដោយឈរលើកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ និងការយល់ព្រម។

2.7 ការសម្ងាត់

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាការសម្ងាត់បំផុត។ យើងនឹងរក្សាទុកតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃការប្រមូលទិន្នន័យ ឬដរាបណាយើងត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ។

2.8 ការ​ប្រើប្រាស់

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ យើងនឹងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតែក្នុងករណីមានគោលបំណងដូចខាងក្រោម។

អ្នកបានផ្តល់ជូនយើងនូវការយល់ព្រមចំពោះការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយ ឬច្រើន៖

 • i. ការដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន និងខ្លួនអ្នក ឬដើម្បីចាត់វិធានការតាមសំណើរបស់អ្នកមុនពេលចុះកិច្ចសន្យា។
 • ii. ការដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ដែលយើងជាកម្មវត្ថុ។
 • iii. ការដំណើរការគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ចម្បងរបស់អ្នក ឬរបស់រូបវ័ន្តបុគ្គលផ្សេងទៀត។
 • iv. ការដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការបំពេញភារកិច្ចដែលអនុវត្តដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចជាផ្លូវការ។
 • v. ការដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលយើង ឬភាគីទីបីស្វែងរក លើកលែងតែផលប្រយោជន៍ទាំងនោះមានសារសំខាន់ជាងផលប្រយោជន៍ ឬសិទ្ធិ និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដែលទាមទារការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

3. ការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នក

3.1 សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី

យើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីផ្សេងទៀត នៅពេលដែលអ្នកស្នើសុំសេវាកម្ម ដែលយើងផ្តល់ជូនខ្លះ ឬពេញលេញតាមរយៈផ្ដល់សេវាកម្មភាគីទីបី។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីមានទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យាជាមួយយើង។ យើងបានចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីធានាថា អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីទាំងនេះមានស្តង់ដារសិទ្ធិឯកជនដូចគ្នា ហើយយើងគ្រាន់តែផ្ទេរទិន្នន័យទៅរដ្ឋនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីអ្នកទទួលធានានូវស្តង់ដារនៃការការពារទិន្នន័យដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអឺរ៉ុប។

3.2 ការក្លែងបន្លំ

i. ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៅពេលណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់សុពលភាពនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពអាចរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែអាយុ ទិន្នន័យចុះបញ្ជី ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានឥណទាន និង/ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការបញ្ជាក់ពីទិន្នន័យរបស់អ្នកពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ភាគីទីបី។ ដើម្បីសម្របសម្រួលការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនេះ អ្នកក៏យល់ព្រមផ្តល់ជូនយើងនូវព័ត៌មាន និងឯកសារបន្ថែមណាមួយ និងទាំងអស់ដែលយើងអាចស្នើសុំ។ នេះជាការចាំបាច់ពិសេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យការរំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌទូទៅ និង/ឬច្បាប់ចូលជាធរមាន។

តាមរយៈការយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទូទៅ និងគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជនរបស់យើង អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យយើង និងបុគ្គលិក អ្នកតំណាង ព្រមទាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីអ្នកពីភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងនៃការគោរពរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ការប្រឆាំងការក្លែងបន្លំ និងការពិនិត្យមើលការបំពេញកាតព្វកិច្ចត្រឹមត្រូវរបស់អតិថិជនដូចជាភ្នាក់ងារយោងឥណទាន និងទីភ្នាក់ងារទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំជាដើម។

ii. អាជ្ញាធរចុះបញ្ជី និងអនុវត្តច្បាប់

ដើម្បីបំពេញតាមការអនុលោមរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួន យើងអាចនឹងតម្រូវឱ្យផ្ទេរព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក ឯកសារអត្តសញ្ញាណ ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ប្រតិបត្តិការលេងហ្គេម ព័ត៌មានទូទៅអំពីគណនីរបស់អ្នកដែលកាន់កាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទៅអាជ្ញាធរនិយ័តកម្ម និងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប/តំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបពិសេស និងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការ។ ការបញ្ចេញខាងលើនេះក៏រួមបញ្ចូលការបញ្ចេញទៅកាន់អាជ្ញាធរផ្នែកស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើងផងដែរយោងតាមសារាចរលេខ 2015/849 នៃសភាអឺរ៉ុប និងក្រុមប្រឹក្សា ដែលអាចកែប្រែពីពេលមួយទៅពេលមួយ។

iii. អ្នកផ្ដល់សេវាវេទិកាទិន្នន័យ និងហ្គេម

ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់នូវសេវាកម្មរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់វេទិកាហ្គេម និងអ្នកផ្តល់វេទិកាទិន្នន័យ។

iv. ការរៀបចំប្រកួតក្លែងក្លាយ

យើងផ្ដោតលើភាពសុចរិតនៃកីឡា ដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ចេញទៅស្ថាប័ននិយតកម្ម ឬកីឡាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំគោលនយោបាយសុចរិតភាព ឬអនុវត្តច្បាប់នៃកីឡា ឬហ្គេម និង/ឬការទប់ស្កាត់ និងការរកឃើញឧក្រិដ្ឋកម្ម និងជាមួយក្រុមណាដែលមានការព្រមព្រៀងពីពេលមួយទៅពេលមួយសម្រាប់ចែករំលែកទិន្នន័យបែបនេះ ហើយក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកថាមានហេតុផលសមហេតុផលក្នុងការសង្ស័យថា អ្នកប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានលើវិធាន ឬច្បាប់ មានការយល់ដឹងអំពីការរំលោភបំពានលើវិធាន ឬច្បាប់នេះ ឬបង្កការគំរាមកំហែងដល់ភាពសុចរិតនៃកីឡា ឬហ្គេមពាក់ព័ន្ធ។ បន្ទាប់មក ស្ថាប័នទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីស៊ើបអង្កេត និងចាត់វិធានការលើបទល្មើសបែបនេះណាមួយនេះតាមនីតិវិធីរបស់ពួកគេ។ ព័ត៌មានដែលយើងទទួលពីពួកគេនឹងធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់យើង។

អ្នកផ្តល់សេវាដែលក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ក្នុងករណីនេះមានដូចខាងក្រោម៖ 1. Sportradar AG, Feldliststrasse 2, 9000 St. Gallen ប្រទេសស្វីស។

v. សេវាបម្រើអតិថិជន

ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មគាំទ្រដល់អ្នក យើងប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីជាឧបករណ៍សម្រាប់សេវាបម្រើអតិថិជន។ ឧបករណ៍ខាងលើនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រើកម្មវិធីជជែកផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នក។

vi. ការធ្វើទីផ្សារ

ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់ព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ យើងប្រើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបី ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការផ្តល់ការអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយទីផ្សាររបស់យើង។ នេះនឹងអនុវត្តតែក្នុងករណីដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះដូចមានចែងក្នុងប្រការ 2.5 ខាងលើ។

4. មាតិកាខាងក្រៅ និងឃុកឃី

4.1 មាតិកាខាងក្រៅ និង JavaScript

ខណៈពេលដែលសេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ និងកម្មវិធីដែលដំណើរការដោយភាគីក្រៅពីយើង (ឧទាហរណ៍គេហទំព័ររបស់ MGA ការលេងហ្គេមដោយមានទំនួលខុសត្រូវ។ល។) យើង (និង/ឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតណាមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់យើង) មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជន ឬមាតិកានៃគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីបែបនេះណាមួយឡើយ។

លើសពីនេះទៀត យើងប្រើប្រាស់មាតិកា JavaScript សកម្មពីអ្នកផ្ដល់សេវាខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង អ្នកផ្តល់សេវាខាងក្រៅទាំងនេះអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

តាមរយៈការដំឡើងកម្មវិធីទប់ស្កាត់ JavaScript ដូចជាកម្មវិធីជំនួយកម្មវិធីរុករក 'NoScript' (www.noscript.net) ឬតាមរយៈការបិទ JavaScript នៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក អ្នកអាចទប់ស្កាត់វាបាន។ សូមចំណាំថា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នោះ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់មុខងារពេញលេញនៃគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅកាន់បានឡើយ។ សូមចំណាំផងដែរថា យើងមិនអាចទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកាខាងក្រៅបានទេ។

4.2 កម្មវិធីជំនួយ

សម្រាប់មុខងារនៃគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មរបស់យើង យើងអាចប្រើកម្មវិធីជំនួយ និងមាតិកាស្គ្រីបសកម្ម (រួមទាំង JavaScript) ពីអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបី។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយបន្ថែម និងមាតិកាស្គ្រីបសកម្មគ្រប់ពេល។

i. ការតាមដានដោយឃុកឃី

គេហទំព័រនេះប្រើឧបករណ៍តាមដានដូចជា Google Analytics, Hotjar, Google Optimize, Google Tag Manager, Facebook pixel និងច្រើនទៀត។ ឧបករណ៍តាមដានទាំងនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសផ្សេងៗរួមទាំង 'ឃុកឃី' ដែលជាឯកសារអត្ថបទដែលបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដើម្បីជួយគេហទំព័រវិភាគពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើគេហទំព័រនេះ។ ព័ត៌មានដែលទទួលបានតាមរយៈឧបករណ៍តាមដានអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូន និងរក្សាទុកដោយម៉ាស៊ីនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលអាចដំណើរការនៅក្រៅបណ្តារដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅខាងក្រៅរដ្ឋជាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបផងដែរ។ ក្នុងករណីដំណើរការអនាមិកភាព IP នៅក្នុងឧបករណ៍តាមដានសម្រាប់គេហទំព័រនេះ ពួកគេនឹងរក្សាអនាមិកភាពនៃអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកមុនពេលបញ្ជូន។ គេហទំព័រនេះប្រើលេខកូដតាមដានសម្រាប់ឧបករណ៍នីមួយៗដែលបន្ថែមអនាមិកភាពដើម្បីធ្វើការប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP ដោយអនាមិក (ដែលគេហៅថាការការដាក់របាំង IP) ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះជំនួសឱ្យប្រតិបត្តិករគេហទំព័រដើម្បីវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ចងក្រងរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពគេហទំព័រ និងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពគេហទំព័រ និងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រ។ ឧបករណ៍តាមដាននឹងមិនភ្ជាប់អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកគេទេ។ អ្នកអាចបដិសេធការប្រើប្រាស់ឃុកឃីដោយជ្រើសរើសការកំណត់សមរម្យនៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមកត់សម្គាល់ថា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់មុខងារពេញលេញនៃគេហទំព័រនេះបានទេ។ អ្នកអាចទប់ស្កាត់ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក (រួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក) ដោយការទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីជំនួយកម្មវិធីរុករកដែលមានលើអ៊ីនធឺណិត។

ii. ប្រព័ន្ធបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម

កម្មវិធីជំនួយសង្គមនៃបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកអាចស្គាល់កម្មវិធីជំនួយតាមរយៈស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុន។ ប្រសិនបើអ្នកចូលមើលគេហទំព័រមួយក្នុងចំណោមគេហទំព័រនិងសេវាកម្មជាច្រើនរបស់យើងដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយបណ្ដាញសង្គមបែបនេះ (ឧ. ប៊ូតុង ‘ចូលចិត្ត’- តាម Facebook) កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនឹងតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅម៉ាស៊ីនមេនៃបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។ ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានអំពីគោលបំណង និងបរិមាណនៃការ ប្រមូលទិន្នន័យតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមក៏ដូចជាសិទ្ធិ និងការកែតម្រូវផ្សេងៗរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការការពារសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នក សូមមើលសេចក្តីប្រកាសគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននៃបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមពិសេស។

អ្នកផ្តល់សេវាបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម៖

Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, សហរដ្ឋអាមេរិក ឬអាចអនុវត្ត ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, អៀរឡង់).
https://www.facebook.com/policy.php

Twitter.com (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, សហរដ្ឋអាមេរិក)
http://twitter.com/privacy

Pinterest (Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, សហរដ្ឋអាមេរិក)
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

instagram.com (Instagram Inc, 181 South Park Street Suite 2, San Francisco, CA 94107, សហរដ្ឋអាមេរិក)
https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn (LinkedIn Inc. 2029 Stierlin, Court Mountain View, CA 94043 សហរដ្ឋអាមេរិក)
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

vk.com (VK.com Ltd, 8-B Tverskaya Street, St. Petersburg, Saint Petersburg, រុស្ស៊ី)
https://vk.com/privacy

iii. YouTube

វេទិកាវីដេអូ YouTube ត្រូវបានដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន YouTube LLC ដែលមានទីតាំងនៅ 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, សហរដ្ឋអាមេរិក។ YouTube ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Google Inc. ដែលមានទីតាំងនៅ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, សហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយរបស់ YouTube សម្រាប់គោលបំណងនៃការបង្ហាញព័ត៌មាន ការបង្ហាត់បង្រៀន ឬវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រ។ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមចាក់វីដេអូ អ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុងចាប់ផ្តើម។ YouTube អាចកំណត់ព័ត៌មាននេះទៅគណនីអ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗ ប្រសិនបើអ្នកបានចូលក្នុងគណនី YouTube របស់អ្នក។ តាមរយៈការចាកចេញពីគណនី YouTube របស់អ្នក និងគណនីផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន YouTube LLC និងក្រុមហ៊ុន Google Inc. និងការលុបឃុកឃីរបស់អ្នក អ្នកអាចការពារការកំណត់។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគោលបំណង និងវិសាលភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដោយ Google ក៏ដូចជាសិទ្ធិ និងជម្រើសទាំងអស់សម្រាប់ការកែតម្រូវដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការពារអតិថិជនគេហទំព័រ YouTube សូមមើលគោលនយោបាយការពារទិន្នន័យ YouTube (http://www.youtube.com/t/privacy) ។

4.3 ឃុកឃី

នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ កម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់អ្នកអាចទាញយកដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវច្បាប់ចម្លងនៃគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងចូលមើលដោយបន្ថែមលើឯកសារអត្ថបទដែលហៅថា ‘ឃុកឃី’ ។ ឯកសារនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើដ្រាយថាសរឹងនៃកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ឃុកឃីជួយយើងក្នុងការកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើង។ ឃុកឃីអាចត្រូវបានបដិសេធដោយការប្តូរការកំណត់ទៅជាកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តបដិសេធឃុកឃី អ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើ ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័ររបស់យើងបានទេ។ ដើម្បីធានាថា ឧបករណ៍ផ្ញើសាររបស់យើងដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ឃុកឃី និងវិបប៊ីខុនផងដែរ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកយល់ព្រមប្រើប្រាស់ឃុកឃីទាំងនេះ។

ឃុកឃីមួយចំនួនផ្ដល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានអនាមិកអំពីចំនួនអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការចូលមើលរបស់ពួកគេ រយៈពេលនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេ និងទំព័រណាដែលពួកគេចូលមើល។ យើងក៏ប្រើប្រាស់ឃុកឃីទាំងនេះ ដើម្បីកំណត់ថាតើកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រណាដែលអ្នកចូលមើលរបស់យើងប្រើប្រាស់ និងអាសយដ្ឋានដែលពួកគេបានចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង (ឧទាហរណ៍បើពួកគេភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រដោយចុចលើផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង)។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទីបី ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនូវមាតិកា និងមុខងារនៃគេហទំព័ររបស់យើង ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអតិថិជន និងទីផ្សាររបស់យើង និងដើម្បីកែលម្អផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង។

ឃុកឃីមួយចំនួនអាចឱ្យយើងចងក្រងស្ថិតិអំពីអ្នកចូលមើលរបស់យើង និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងដោយពួកគេ (ឧ. អាសយដ្ឋាន IP ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក គេហទំព័រដែលឯកសារត្រូវបានចូលមើល ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការទាញយកមកវិញ បរិមាណនៃទិន្នន័យដែលបានបញ្ជូន កំណត់ត្រាគេហទំព័រ។ល។)។

4.3.1 យើងប្រើប្រាស់ប្រភេទឃុកឃីទាំងនេះ៖

i. ឃុកឃីផ្អែកតាមរយៈពេល

ឃុកឃីផ្អែកតាមរយៈពេល គឺជាឃុកឃីដែលបានលុបចោលនៅពេលអ្នកប្រើបិទកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រ។ ឃុកឃីរយៈពេលត្រូវបានទុកក្នុងអង្គចងចាំបណ្ដោះអាសន្ន ហើយមិនត្រូវបានរក្សាទុកបន្ទាប់ពីបានបិទកម្មវិធីរុករកនោះទេ។ ឃុកឃីរយៈពេលមិនប្រមូលព័ត៌មានពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើទេ។ ឃុកឃីផ្អែកតាមរយៈពេលជួយអ្នកផ្លាស់ទីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងបានកាន់តែរហ័ស ហើយបើអ្នកជាអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះ វាអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកកាន់តែច្រើន។

ii. ឃុកឃីជាប់លាប់

ប្រភេទឃុកឃីជាប់លាប់ គឺជាឃុកឃីដែលបានរក្សាទុកនៅលើដ្រាយថាសរឹងរបស់អ្នកប្រើរហូតដល់វាផុតកំណត់ (ឃុកឃីជាប់លាប់ត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់) ឬរហូតដល់អ្នកប្រើលុបឃុកឃី។ ឃុកឃីជាប់លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអំពីអ្នកប្រើដូចជាសកម្មភាពឆែកមើលអ៊ីនធឺណិត ឬចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើសម្រាប់គេហទំព័រជាក់លាក់ (ឧ. ការកំណត់ភាសា)។

iii. ឃុកឃីវិភាគ

ឃុកឃីនៅក្នុងប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីគេហទំព័រនេះ។ ឃុកឃីវិភាគអនុញ្ញាតឱ្យយើងទទួលស្គាល់ និងរាប់ចំនួនអ្នកចូលមើល និងដើម្បីមើលពីរបៀបដែលអ្នកចូលមើលផ្លាស់ទីនៅជុំវិញគេហទំព័រនៅពេលពួកគេកំពុងប្រើវា។ ឃុកឃីទាំងនេះប្រមូលទិន្នន័យអនាមិកអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើហើយនៅពេលទិន្នន័យនេះបានមកលើគេហទំព័រ។

ឃុកឃីអនុញ្ញាតឲ្យយើង៖

 • កែលម្អការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/សេវាកម្ម និងធ្វើឱ្យមាតិកាកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ និងទាក់ទងនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកប្រើដូចជាការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនកាន់តែពាក់ព័ន្ធ។
 • ធ្វើឲ្យអ្នកខុសបែ្លកពីអ្នកប្រើផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័ររបស់យើង ដើម្បីផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើដ៏ល្អ។
 • កំណត់ស្គាល់ការកំណត់ និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងមាតិកា ឬមុខងារតាមបំណង។
 • ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចុះឈ្មោះចូលរបស់អ្នកសម្រាប់ការបញ្ជាក់ជាអ្នកប្រើដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់គេហទំព័រ/សេវាកម្មរបស់យើង។
 • ប្រមូលការវិភាគស្ថិតិអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/សេវាកម្មរបស់យើង។

4.3.2. ឃុកឃីភាគីទីបី

ទាំងនេះគឺជាឃុកឃីដែលបានកំណត់នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកដោយសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី។ ការកំណត់ឃុកឃីទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលនយោបាយឃុកឃីរបស់ភាគីទីបីនីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាភាគីទីបីដែលរក្សាទុកឃុកឃីនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក៖

កម្មវិធីតាមដាន តំណភ្ជាប់ទៅគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជន មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់
Netrefer https://netrefer.com/terms-of-service/ អត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់៖ អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាទីផ្សារភាគីទីបី
Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/us.html អត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់៖ ការបើកដំណើរការ ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងការកែលម្អសេវាកម្ម
Betradar https://www.betradar.com/about-us/privacy/ អត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ ការបើកដំណើរការ ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងការផ្ដល់សេវាកម្ម
Comm100 https://www.comm100.com/privacy/ អត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់៖ ការផ្តល់សេវាគាំទ្រអតិថិជន
Whatsbroadcast https://www.whatsbroadcast.com/privacy-policy-wbc/ អត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់៖ ការផ្តល់សេវាគាំទ្រអតិថិជន

4.3.3. ការគ្រប់គ្រងឃុកឃីរបស់អ្នក

កម្មវិធីរុករកភាគច្រើនទទួលយកឃុកឃីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីរុករកតាមរបៀបដែលឃុកឃីមិនត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួន ឬព័ត៌មានជំនួយលេចឡើងមុនពេលឃុកឃីថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង។ សូមមើលដំបូន្មានរបស់ប្រតិបត្តិករពិសេសសម្រាប់បិទដំណើរការឃុកឃី។

ការបិទឃុកឃីទាំងស្រុងអាចនាំឲ្យមុខងារថយចុះទាក់ទងនឹងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឃុកឃីរួមទាំងរបៀបមើលឃុកឃីអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានកំណត់នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក និងរបៀបគ្រប់គ្រង និងលុបឃុកឃី សូមចូលមើលគេហទំព័រ៖ www.allaboutcookies.org

5. សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ

យើងប្រើប្រាស់វិធានការសុវត្ថិភាព ដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកពីការចូលប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលដែលគ្មានការអនុញ្ញាត និងដើម្បីបង្ការកុំឱ្យមានដំណើរការខុសច្បាប់ និងការបាត់បង់ ការបំផ្លាញ និងការខូចខាតដោយចៃដន្យ។ យើងប្រើដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើប រួមទាំងការអ៊ិនគ្រីបនៅពេលបញ្ជូនព័ត៌មានរសើបតាមអ៊ីនធឺណិត។ នេះមានន័យថា គ្រប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលផ្ញើទៅ និងមកពីគេហទំព័រត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបដោយអនុលោមតាមការអនុវត្តល្អរបស់ឧស្សាហកម្ម។

ដើម្បីការពារទាំងខ្លួនយើង និងអតិថិជនរបស់យើងពីការលួចអត្តសញ្ញាណ យើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ជូនស្ថាប័នធនាគាររបស់យើងលើបណ្តាញសុវត្ថិភាព។ នេះនឹងអនុវត្តស្របតាមកាតព្វកិច្ចការពារទិន្នន័យរបស់យើង។

ក្នុងករណីដែលអ្នកបានជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់ដែលអាចឱ្យអ្នកចូលប្រើផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាទុកពាក្យសម្ងាត់ក៏ដូចជាមធ្យោបាយណាមួយ ដើម្បីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ដូចជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះឲ្យមានមានសុវត្ថិភាព និងសម្ងាត់គ្រប់ពេលជានិច្ច។

ដោយសារសុវត្ថិភាពនៃការទំនាក់ទំនងមួយចំនួនតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតមិនមានសុវត្តិភាពទាំងស្រុង យើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកបញ្ចេញដោយប្រើការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកនោះទេ។ អ្នកទទួលយកផលប៉ះពាល់នៃសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ហើយក្រុមហ៊ុន Betcris នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ ឬខូចខាតដោយផ្ទាល់ ដោយផលវិបាក ដោយចៃដន្យ ដោយប្រយោល ឬដោយប្រដៅ ដែលកើតឡើងពីករណីនេះឡើយ។

ខណៈពេលដែលយើងធ្វើតាមការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុត ដែលរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និងជាក់ស្តែង ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការបាត់បង់ ការលួច និងការប្រើប្រាស់ខុស អ្នកគួរតែចាត់វិធានការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងនៅទីតាំងជាក់ស្តែង និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដោយធ្វើតាមនីតិវិធីអនុវត្តន៍ល្អបំផុតទូទៅដូចជា៖

 • i. ការដំណើរការសូហ្វវែរកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគ និងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។
 • ii. ការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ កម្មវិធីរុករកគេហទំព័រ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសុវត្ថិភាពផ្សេងៗ។
 • iii. ការធានាថា កុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកមិនត្រូវបានបើកចោលនៅពេលចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង។
 • iv. ការប្រើពាក្យសម្ងាត់ខ្លាំងសម្រាប់សេវាកម្ម និងការចូលទាំងអស់។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើបញ្ជូនព័ត៌មានរសើបតាមរយៈគេហទំព័រនេះ ព័ត៌មានរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារទាំងលើអ៊ីនធឺណិត និងក្រៅអ៊ីនធឺណិត។ នៅពេលទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះរបស់យើងសុំឱ្យអ្នកប្រើបញ្ចូលព័ត៌មានរសើប (ដូចជាលេខកាតឥណទាន) ព័ត៌មាននោះត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប ហើយត្រូវបានការពារដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Secure Socket Layer– (SSL) ។ នៅលើទំព័រដែលមានសុវត្ថិភាពដូចជាទំព័រដាក់ប្រាក់របស់យើង រូបតំណាងចាក់សោនៅផ្នែកក្រោម ឬនៅក្នុង URL នៃកម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាក់សោ។ រូបតំណាងចាក់សោត្រូវបានដោះសោ ឬបើកនៅពេលអ្នកប្រើគ្រាន់តែ 'បើកមើល' ហើយមិនបញ្ចូលព័ត៌មានរសើប។ ការទូទាត់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានធ្វើនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង និង Mobile Offer ត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។

ខណៈពេលដែលយើងប្រើការអ៊ីនគ្រីប SSL ដើម្បីការពារព័ត៌មានរសើបនៅលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត យើងក៏ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារព័ត៌មានអ្នកប្រើក្រៅបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរ ។ ព័ត៌មានអ្នកប្រើទាំងអស់របស់យើង មិនមែនជាព័ត៌មានរសើបដែលបានលើកឡើងខាងលើត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់យើងនោះទេ។ មានតែបុគ្គលិក/អ្នកម៉ៅការដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះទើបមានសិទ្ធិចូលមើលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបាន។ យើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិក/អ្នកម៉ៅការទាំងអស់របស់យើង ដើម្បីធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមានកំណត់ត្រាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេ។ បុគ្គលិក/អ្នកម៉ៅការរបស់យើងត្រូវបានជូនដំណឹងជាទៀងទាត់អំពីការអនុវត្តល្អបំផុតផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ និងសវនកម្មសន្តិសុខត្រូវបានអនុវត្តជាទៀងទាត់។ ទីបំផុតម៉ាស៊ីនមេដែលរក្សាទុកព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈបុគ្គលស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាព។

6. សេចក្តីថ្លែងបដិសេធទំនួលទទួលខុសត្រូវ

យើងព្យាយាមការពារតាមលក្ខណៈ និងវិធីដ៏ល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានដោយប្រើវិធានការសុវត្ថិភាពទាន់សភាពការណ៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីដែល៖

 • i. ហួសពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់យើង ជាពិសេសប្រធានស័ក្តិ ឬគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិរួមទាំងដាច់ភ្លើង និងសកម្មភាពកូដកម្មរបស់កម្មករ។
 • ii. ចំពោះការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការបញ្ជូនមិនត្រឹមត្រូវ ពន្យារពេល មានការរៀបចំ/ក្លែងបន្លំ ឬមិនសមស្របទៅលើទិន្នន័យ ដែលមិនមែនជាលទ្ធផលនៃការធ្វេសប្រហែស ឬការប្រព្រឹត្តកំហុសចេតនាដោយក្រុមហ៊ុន។

7. តើអ្វីខ្លះជាសិទ្ធិរបស់អ្នក?

1. សិទ្ធិចូលមើល និងការចល័តទិន្នន័យ – អ្នកលេងអាចទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុកដោយក្រុមហ៊ុនអំពីពួកគេគ្រប់ពេល ហើយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំទិន្នន័យខាងលើផ្ទេរទៅឱ្យភាគីទីបីបានផងដែរ។

2. សិទ្ធិកែតម្រូវ – ក្នុងករណីដែលទិន្នន័យអំពីអ្នកលេងម្នាក់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនគឺមិនត្រឹមត្រូវ មិនពេញលេញ ឬចាស់ អ្នកអាចស្នើសុំការកែតម្រូវទិន្នន័យខាងលើបាន។

3. សិទ្ធិលុបចោល – អ្នកលេងអាចស្នើសុំនៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុនលុបទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុកអំពីពួកគេដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយនេះ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកលេងត្រូវបានណែនាំឲ្យលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ អតិថិជនប្រហែលជាមិនអាចប្រើគេហទំព័រ/សេវាកម្មទៀតទេ ឬគណនីអាចបិទទាំងស្រុង។

4. សិទ្ធិរឹតបន្តឹងលើការដំណើរការ ជំទាស់ដំណើរការ និងដកពាក្យយល់ព្រម – អ្នកលេងអាចស្នើសុំនៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុនរឹតបន្តឹង ឬឈប់ដំណើរការដំណើរការទិន្នន័យមួយចំនួនក្នុងករណីគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ណាផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការទិន្នន័យនោះ។

5. សិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹង – សិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹង - រាល់សំណើ ពាក្យបណ្តឹង ឬសំណួរទាំងអស់អាចត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខាងក្រោម៖ [email protected] ដោយដាក់ចំណងជើងថា ‘សិទ្ធិឯកជន’ ។ យើងនឹងពិចារណាសំណើ ពាក្យបណ្តឹង ឬសំណួរណាមួយ និងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា។ អ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងវិធីដែលយើងចាត់ចែងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

8. ទំនាក់ទំនងទាក់ទិននឹងបញ្ហានៃការការពារទិន្នន័យ

ក្រុមហ៊ុន TV Global Enterprises Limited គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសម៉ាល់តា ដោយមានលេខចុះបញ្ជីលេខ C-44378 និងមានអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីនៅ៖8, Villa Seminia, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex, XBX 1011, ប្រទេសម៉ាល់តា។ ចំពោះសំណួរអំពីសិទ្ធិឯកជន ឬការការពារទិន្នន័យ អ្នកអាចទាក់ទងមន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈអ៊ីមែល [email protected] ដោយដាក់ចំណងជើងថា ‘សិទ្ធិឯកជន’ ។

កំណែ៖ 3.8
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2019

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ