ប្រាក់បង្វិលសម្រាប់ការភ្នាល់សេះប្រចាំថ្ងៃ

ប្រាក់បង្វិលជាសាច់ប្រាក់ 8% ប្រចំាថ្ងៃនឹងត្រូវទូទាត់តាមការភ្នាល់តាមអ៊ីនធឺណិតទំាងអស់។

  1. 1. 3% លើការភ្នាល់ Win, Place និង Show ។
  2. 2. 5% លើការភ្នាល់ និង 2% លើការភ្នាល់ Win, Place និង Show
  3. 3. គ្មានតម្រូវការអំពីកម្រិតអប្បបរមាប្រចំាសប្តាហ៍ ហើយគ្មានកម្រិតអតិបរិមាលើចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានដែលលោកអ្នកអាចរកបានដែរ។
  4. 4. ការភ្នាល់លើផ្លូវប្រណំាងសេះកម្រិត "D" និង "E" មិនមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បង្វិលទេ។
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ