រង្វាន់ផ្ទុកឡើងវិញ

ផ្ដល់ប្រាក់ដល់គណនីរបស់អ្នកវិញ ដោយដាក់ប្រាក់ចំនួន 50 ដុល្លារ ឬច្រើនជាងនេះ
ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 10% សម្រាប់ការបញ្ចូលឡើងវិញរហូតដល់ 500 ដុល្លារ*

ខចែង & លក្ខខណ្ឌ

  1. 1. មានផ្តល់ជូនដល់គ្រប់អ្នកលេងដែលមានស្រាប់។
  2. 2. អតិថិជនត្រូវតែធ្វើការដាក់ប្រាក់តិចបំផុតចំនួនUS$50។
  3. 3. ប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុតមានចំនួន US$500 ក្នុងទម្រង់លេង​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ។
  4. 4. ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Moneybookers មិនអនុវត្តចំពោះការផ្តល់​ជូនពិសេសនេះទេ។
  5. 5. ប្រាក់រង្វាន់ទំាងអស់ត្រូវគោរពតាមតម្រូវការ rollover គុណ 3 ដង មុនមានការដក​ប្រាក់​។
  6. 6. អនុវត្តចំពោះរង្វាន់ធម្មតានិងច្បាប់សម្រាប់អ្នកលេង។
  7. 7. សំណើសុំរង្វាន់ទំាងអស់ជាជម្រើស មានសុពលភាព​នៅពេល​ដាក់​ប្រាក់ និងជាកម្មវត្ថុចំពោះខចែង​និងលក្ខខណ្ឌរាប់បញ្ចូលទំាង rollover។ សំណើសុំរង្វាន់មិនអាចទាមទារបានទេក្រោយការដាក់ប្រាក់។

*ឬរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃស្មើ។

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ