រង្វាន់ផ្ទុកឡើងវិញ

ផ្ដល់ប្រាក់ដល់គណនីរបស់អ្នកវិញ ដោយដាក់ប្រាក់ចំនួន 50 ដុល្លារ ឬច្រើនជាងនេះ
ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 10% សម្រាប់ការបញ្ចូលឡើងវិញរហូតដល់ 500 ដុល្លារ*

ខចែង & លក្ខខណ្ឌ

  1. 1. មានសម្រាប់អតិថិជនចាស់ទាំងអស់ លើកលែងតែកម្រិតមាស។
  2. 2. ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំប្រូម៉ូសិន អ្នកត្រូវតែធ្វើការដាក់ប្រាក់តិច បំផុតចំនួន USD$50* ។
  3. 3. ប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុតដែលបានផ្ដល់ជូនមានចំនួន USD$500 នៅក្នុងទម្រង់លេងដោយឥតគិតថ្លៃ។
  4. 4. ប្រាក់រង្វាន់ផ្ទុកឡើងវិញទំាងអស់ត្រូវគោរពតាមតម្រូវការបន្តគុណ 3 ដង មុនពេលមានការស្នើសុំដកប្រាក់ណាមួយ។
  5. 5. ប្រូម៉ូសិនមិនមានសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដែលធ្វើឡើងដោយប្រើ Skrill នោះទេ។
  6. 6. វិធានរបស់ធនាគារទូទៅ និងវិធានលេងដោយឥតគិតថ្លៃត្រូវអនុវត្ត។
  7. 7. ការផ្ដល់់ជូនរង្វាន់បន្ថែមទំាងអស់គឺជាជម្រើស មានសុពលភាពតែនៅពេលដាក់ប្រាក់ ហើយត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរួមទំាងការបន្តផងដែរ។ ការផ្ដល់ជូនរង្វាន់បន្ថែមមិនអាចទាមទារបានទេក្រោយពីការដាក់ប្រាក់រួច។
  8. 8. ប្រូម៉ូសិនមិនមានសម្រាប់អតិថិជនវ៉េណេស៊ុយអេឡាទេ។

*ឬរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃស្មើ។

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ