រង្វាន់ស្វាគមន៍

 • បង្កើតគណនីរបស់អ្នក

 • ដាក់ប្រាក់ $50 ឬ ច្រើនជាងនេះ

 • ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្
  ថែមរហូតដល់ 15%

បង្កើតគណនីរបស់អ្នក

ប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់ជាជម្រើស។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់គោរពតាមតម្រូវការ rollover ទេ លោកអ្នកកុំដាក់​ស្នើកូដនៅកន្លែងគិតលុយ។

 1. 1. សំណើរប្រាក់រង្វាន់នេះមានផ្តល់ជូនតែម្តងប៉ុណ្ណោះ និងមិនអាចបញ្ចូល​ជាមួយ​សំណើរផ្សេងទៀតទេ។
 2. 2. ការផ្សព្វផ្សាញនេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែអតិថិជនថ្មីប៉ុណ្ណោះ។
 3. 3. របៀបតម្កល់ប្រាក់ផ្តល់ជូនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះលើកលែង Moneybookers
 4. 4. ចំនួនប្រាក់តម្កល់ត្រូវមានយ៉ាងតិច $50។ (ប្រាក់តម្កល់លើសពី$300 មានគុណសម្បត្ដិគ្រប់គ្រាន់​ក្នុងការផ្ញើ​ប្រាក់ដែលត្រូវផ្តល់ទៅគណនីភ្នាល់របស់អ្នកភ្នាល់នៅពេលប្រាក់ត្រូវយកមកអនុវត្ត។)
 5. 5. ប្រាក់រង្វាន់មានទម្រង់ជាការលេងកីឡាដោយសេរី។ ក្បួនទូទៅស្តីពីប្រាក់រង្វាន់freeplayត្រូវយកមកអនុវត្ត។
 6. 6. ការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនបំផុតមានចំនួន$500។
 7. 7. ប្រាក់រង្វាន់ទំាងអស់ត្រូវគោរពតាមតម្រូវការ rollover គុណ 3 ដង មុនមានការដក​ប្រាក់​។
 8. 8. សំណើសុំរង្វាន់ទំាងអស់ជាជម្រើស មានសុពលភាព​នៅពេល​ដាក់​​ប្រាក់ និងជាកម្មវត្ថុចំពោះខចែង​និងលក្ខខណ្ឌដោយ​រាប់បញ្ចូលទំាង rollover។ សំណើសុំរង្វាន់មិនអាចទាមទារបានទេក្រោយការដាក់ប្រាក់។
 9. 9. ការផ្សព្វផ្សាយមានសុពលភាពរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។
 10. 10. BETCRIS រក្សាសិទិ្ធកែប្រែ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះបានគ្រប់ពេលវេលា​ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ