បញ្ជូនមិត្ត

Win up to $500USD* for each referral

ស្វាគមន៍ចំពោះការបញ្ជូនមិត្ត

How does it work?
Note: Invalid program for Venezuela. Conditions apply. Check the rules by entering your BETCRIS account.

តើអ្វីទៅជាការបញ្ជូនមិត្ត?

ការបញ្ជូនមិត្ត (RAF) ជាកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តដែលផ្តល់​រង្វាន់​ជូន​លោកអ្នកសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាក្យ BETCRIS ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចរកប្រាក់បាន $ 500 (ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមាន តម្លៃស្មើ) សម្រាប់មិត្តភក្តិម្នាក់ដែលលោកអ្នកបញ្ជូនមក។ បញ្ជូនមិត្តភក្តិឲ្យបានច្រើនតាមដែលលោកអ្នកចង់។

តើខ្ញុំណែនំាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតាមរបៀបណា?

ដោយគ្រាន់តែឡកចូលក្នុងគណនី BETCRIS របស់លោកអ្នក រួចចុចផ្ទាំង "បញ្ជូនមិត្ត"។ ជ្រើសចេញពីវិធីអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកណាមួយក៏បានរួមទាំងអ៊ីម៉ែល Facebook Twitter ឬតំណភ្ជាប់ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោកអ្នក។ នៅពេលបានអញ្ជើញហើយ ឧបករណ៍រាយការណ៍របស់​យើងខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកតាមដានមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកណាខ្លះដែលបានឆ្លើយតប ហើយបានចូលរួម។ វាធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

តើមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?

កាលណាមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកទទួលបានការអញ្ជើញហើយអ្វីដែលពួកគេទំាងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺចូលរួមជាមួយ BETCRIS។ ការអញ្ជើញរបស់លោកអ្នកនឹងមានលេខកូដបញ្ជូនតែមួយគត់ដែលបញ្ជាក់ថាមានគេផ្តល់លេខកូដនោះជូនលោកអ្នក។ បន្ទាប់មក ប្រសិនបើពួកគេបំពេញតាមតម្រូវការ គេនឹងសងប្រាក់ជូនលោកអ្នក។

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ