ការភ្នាល់ផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះ

លីកប្រកួត ក្រុម ម៉ោង ទីតាំង
Jamaica - Premier League HARBOUR VIEW FC vs. HUMBLE LIONS FC 16:00
Mexico - Primera TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ vs. AMERICA DE MEXICO 16:00
Argentina - Superliga CA BANFIELD vs. BOCA JUNIORS 16:30
NBA Team LeBron vs Team Stephen 17:00 Unknown
Colombia - Primera A MILLONARIOS FC vs. ATLETICO NAC MEDELLIN 17:00
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ