Streak Challenge - Giải Thưởng

$25.000 TIỀN MẶT - Streak 21

Tất cả người tham gia đã đăng ký có 21 lựa chọn chính xác liên tiếp sẽ nhận được $25.000 tiền mặt!

$2.500 Chơi Miễn Phí - Streak 17

Tất cả người dự thi đã đăng ký nào có 17 lần chọn chính xác liên tiếp sẽ nhận được $2.500 chơi miễn phí, bất kể khi nào vận may của người dự thi kết thúc.

$500 Chơi Miễn Phí -Streak 13

Tất cả người dự thi đã đăng ký nào có 13 lần chọn chính xác liên tiếp sẽ nhận được $500 chơi miễn phí, bất kể khi nào vận may của người dự thi kết thúc.

$100 Chơi Miễn Phí -Streak 9

Tất cả người dự thi đã đăng ký nào có 9 lần chọn chính xác liên tiếp sẽ nhận được $100 chơi miễn phí, bất kể khi nào vận may của người dự thi kết thúc.

$25 Chơi Miễn Phí -Streak 5

Tất cả người dự thi đã đăng ký nào có 5 lần chọn chính xác liên tiếp sẽ nhận được $25 chơi miễn phí, bất kể khi nào vận may của người dự thi kết thúc.

$1000 Chơi Miễn Phí -Dẫn Đầu Thắng Mỗi Tháng

Người dự thi đã đăng ký tích lũy nhiều lần thắng nhất mỗi htáng sẽ nhận được $1000 chơi miễn phí.

Trở Lại Trên Cùng