Penn National

  • Track Level: D
  • Max Bet Profit: $3,000.00 USD

@

Thứ Sáu Tháng Năm 24, 2019
Gate Horse Jockey ML
1 Big Bad Dude (WV) A R Rodriguez 9/2
2 Eyes On Me (PA) M J Inirio 8/1
3 Burning Wild (FL) A Suarez 5/2
4 Cloud Chaser (KY) I Beato 7/2
5 Car Fifty Four (PA) L A Rodriguez Castro 4/1
6 Mighty Brown (KY) J A Hernandez 3/1
Trở Lại Trên Cùng